ศูนย์การศึกษาทั่วไป
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
022183914-20
022183920 (กิจกรรมเสริมหลักสูตรระยะสั้น CUVIP)
022183916 http://www.gened.chula.ac.th
http://www.cuvip.gened.chula.ac.th
gened@chula.ac.th
cuvipchula@hotmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสรกูล 022183917 022183916 Nuvee.P@chula.ac.th

ประกันคุณภาพ

นางสาวชญาพิมพ์ อรินหมะพันธ์ 022183919 022183916 chayaphim.a@g.chula.edu

การเรียนการสอน/บุคคล

น.ส.ธัญยธรณ์ มันธุภา 022183914 022183916 keang_jun@hotmail.com

สารบรรณ

น.ส.พิมพาพร แก้วพูลศรี 022183915 022183916 pimpaporn.k@chula.ac.th

โสตทัศนูปกรณ์

นายกฤษฎากร ทิพย์เจริญ 022183914 022183916 krisdakorn.t@chula.ac.th

การงบประมาณ

น.ส.พัฒนา ดวงกันทา 022183918 022183916 pattana.d@chula.ac.th

การเงิน

น.ส.ปวีณา เจริญศิลป์ 022183918 022183916 Paweena.po@chula.ac.th

กิจกรรมเสริมหลักสูตรระยะสั้น CUVIP

น.ส.วิภาวรรณ พันวา 022183920 022183916 cuvipchula@hotmail.com

พนักงานสถานที่

นายสุทิน กวางทอง 022183915 022183916 suthin.k@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 28 มิถุนายน, 2018 - 10:35