บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0 2218 3501,
0 2218 3516,
0 2218 3526,
กด 601-606
0 2218 3522 http://www.grad.chula.ac.th
http://www.facebook.com/gradschoolchula
grad@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ 0 2218 3514 0 2215 3629 sunait.c@chula.ac.th
เลขานุการผู้บริหาร
น.ส.ดลยา วนิชพงษ์
0 2218 3515
0 2215 3629

รองคณบดี

รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร 83512 0-2215-3629 thumnoon.n@chula.ac.th
เลขานุการผู้บริหาร
น.ส.ดลยา วนิชพงษ์
0 2218 3515
0 2215 3629

รองคณบดี

รศ.ดร.มนธิรา ราโท 0 2218 3513 0 2215 3629 montira.r@chula.ac.th
เลขานุการผู้บริหาร
น.ส.ดลยา วนิชพงษ์
0 2218 3515
0 2215 3629

รองคณบดี

รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม 0 2218 3511 0 2215 3629 h.sarunya@chula.ac.th
เลขานุการผู้บริหาร
น.ส.ดลยา วนิชพงษ์
0 2218 3515
0 2215 3629

เลขานุการผู้บริหาร

น.ส.ดลยา วนิชพงษ์ 0 2218 3515 0 2215 3629 donlayachula@yahoo.com,
donlaya.w@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.จำเรียง เฮงเจริญ 0 2218 3532 0 2218 3522 chumrien@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสิริลักษณ์ ยอดแสง 0 2218 3520 0 2218 3504 siriluk_t@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

น.ส.สำรวย สุนประชา 0 2218 3532 0 2218 3522 sumrouy.s@chula.ac.th
สารบรรณ
นายเสรี พงษ์ขวาน้อย
0 2218 3531
0 2218 3522
การเจ้าหน้าที่
น.ส.กัลยาณี ตันนุกูล
0 2218 3527
0 2218 3522
ประชาสัมพันธ์
น.ส.อรพันธ์ จันทร์ใหม่
0 2218 3506
0 2218 3522
ประชุม
น.ส.กนิษฐา พรมทอง
0 2218 3506
0 2218 3522
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายช.กิติ์พิชญ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
0 2218 3530
0 2218 3522

หัวหน้ากลุ่มภารกิจคลัง พัสดุ และงบประมาณ

น.ส.เรณู บุญมา 0 2218 3532 0 2218 3522 B_Renu@hotmail.com
การเงิน
น.ส.ปาริชาต สิขิวัฒน์
0 2218 3521
0 2218 3522
บัญชี
น.ส.สุธาสินี นากขาว
0 2218 3521
0 2218 3522
พัสดุ
นางรุ่งอรุณ กรอกกลาง
0 2218 3523
0 2218 3522
งบประมาณ
น.ส.อุรศา อุปราโภ
0 2218 3533
0 2218 3522

หัวหน้ากลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา

นางนันทวัน ปิดทอง 0 2218 3520 0 2218 3504 nuntawan_grad@hotmail.com
วิทยานิพนธ์
นายกรัณย์กร กำแพงทอง
0 2218 3529
0 2218 3529
วิทยานิพนธ์
นายชีวิน ตินนังวัฒนะ
0 2218 3529
0 2218 3529
ประกันคุณภาพและสารสนเทศบัณฑิตศึกษา
น.ส.โสลัดดา ชัชวาลวิจิตร
0 2218 3529
0 2218 3529

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา

นางอภิชนา ชิตณรงค์ 0 2218 3528 0 2218 3504 apichana.t@chula.ac.th
รับสมัครเข้าศึกษา
น.ส.นวลเพ็ญ คงเพชรศักดิ์
0 2218 3505
0 2218 3504
ทุนการศึกษา
นายสมควร กำแพงทอง
0 2218 3503
0 2218 3504
บริการการศึกษา
นางรำพึง ทองมณี
0 2218 3505
0 2218 3504

หัวหน้ากลุ่มภารกิจหลักสูตรสหสาขาวิชา

นางจีรภัทร์ กำแพงทอง 0 2218 3528 0 2218 3504 jerapat.K@chula.ac.th
งานประสานงานหลักสูตร
น.ส.อรวรรณ มัทธวสูตร
0 2218 3525
0 2218 3504

จุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

เจ้าหน้าที่ประจำ ณ จุดบริการเบ็ดเสร็จ 0 2218 3501,
0 2218 3516,
0 2218 3526,
กด 601 การเงิน,
กด 602 รับสมัครและทุน,
กด 603 วิทยานิพนธ์,
กด 604 Internatioanal Corner,
กด 605 หลักสูตรสหสาขาวิชา,
กด 606 สารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร
grad@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 0 2218 7423-4 0 2251 2354 kamonchanok.s@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นายเฉลิมพล ตังควณิชพงศ์
0 2218 7423-4
0 2251 2354

รักษาการแทนผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ 0 2218 3215-6 0 2218 3216 duangkamol.c@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.นาตยา ชูจินดา
0 2218 3215-6
0 2218 3216
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.พรรณทิวา จันทร์สกุล
0 2218 3215-6
0 2218 3216

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ)

ผศ.ดร.จันทรา ทองคำเภา 0 2218 8138 0 2218 8210 tchantra@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นางภมรรัตน์ ไวยฉาย
0 2218 4162-64
0 2219 1761
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นางวลัญญา ศิริวงศ์
0 2218 4162-64
0 2219 1761

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล

ผศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร 0 2218 5394 0 2255 0780 pramot.s@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.โสภิต สร้อยสอดศรี
0 2218 3964
0 2218 3964

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาเกาหลีศึกษา(นานาชาติ)

รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร 0 2218 6244 0 2218 6244 buddhagarn.r@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.นงลักษณ์ บุญเทียม
0 2218 3960
0 2218 3960

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

ศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 0 2256 3618 0 2252 5952 nattiyap@gmail.com
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.วีณะกุล ตันติประวรรณ
02-256-4472 ต่อ 301
0 2252 5952

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 0-2256-4281 ต่อ 1713 apiwat.mutirangura@gmail.com
เจ้าหน้าที่
นายภูวดล รูปเล็ก
0-2256-4493 ต่อ 12
0-2256-4455 ต่อ 17

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์
และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์

รศ.ดร. ธีรพงษ์ บัวบูชา teerapong.b@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่
น.ส.สุวารี รักษ์ทิพย์
87667
87662

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการพลังงาน

ผศ.ดร.สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ sompong.pu@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่
น.ส.สุวรรณรัตน์ สิมหลวง
88088
0-2254-7579

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์

ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 88885 pthunyak@yahoo.com
เจ้าหน้าที่
นายบัลลังก์ ทัพเสน
89016
89021
89021

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจ
เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

รศ.ดร.สมใจ เพ็งปรีชา somchai.pe@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่
นางณัฐกมล ฤกษ์เรืองฤทธิ์
0-2657-6334-36 ต่อ 109
0-2657-6334

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชา
พัฒนามนุษย์และสังคม

รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ vithaya.k@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่
น.ส.อรวรรณ สุขเกษม
87327
0-2215-5523

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ)

รศ.ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ punchalee.w@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่
น.ส.สิรินทร์นุช เที่ยงสัตย์
84658
0-2218-4660

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา

ผศ.สพ.ญ.รท.หญิง ดร.เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์ 2naowarat@gmail.com
เจ้าหน้าที่
น.ส.วราภรณ์ มีศาสตร์
0-2251-1965
0-2256-4481 ต่อ 3009
0-2251-1965 ต่อ 3009

ผอ.หลักสูตรสหสาขา
วิชายุโรปศึกษา (นานาชาติ)

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ kunnamas@gmail.com
เจ้าหน้าที่
น.ส.จิราภรณ์ ชูรัตน์
83924-5
83907

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นาโนและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข 87603 vudhichai.p@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่
น.ส.ณสรวงสรณ์ โยคะนักศักดิ์
84231
84235

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาสรีรวิทยา

รศ.ภก.ดร.ธงชัย สุขเศวต 88342 88340 thongchai.s@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่
นางจันทร์เพ็ญ คติวงศ์ธาดา
0-2252-7854 ต่อ 2823
0-2252-7854 ต่อ 2823

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาและความยั่งยืน (นานาชาติ)

อ.ดร.แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล 88216 sangchan.L@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่
นายวิวัฒน์ เลิศวิไลศักดิ์
88113

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ)

รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์
เจ้าหน้าที่
นายพีระ ผิวนิ่ม
89848-49
0-2252-4837