บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0 2218 3501,
0 2218 3516,
0 2218 3526,
กด 601-606
0 2218 3522 http://www.grad.chula.ac.th
http://www.facebook.com/gradschoolchula
grad@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร 0 2218 3514 0 2215 3629 thumnoon.n@chula.ac.th
เลขานุการผู้บริหาร
น.ส.บัวบูชา บางข่า
0 2218 3515
0 2215 3629

รองคณบดี

รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ 83513 0-2215-3629 patchanita.v@chula.ac.th
เลขานุการผู้บริหาร
น.ส.บัวบูชา บางข่า
0 2218 3515
0 2215 3629

รองคณบดี

รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 0 2218 3512 0 2215 3629 sirichai.a@chula.ac.th
เลขานุการผู้บริหาร
น.ส.บัวบูชา บางข่า
0 2218 3515
0 2215 3629

รองคณบดี

ผศ.ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ 0 2218 3511 0 2215 3629 aim-orn@acc.chula.ac.th
เลขานุการผู้บริหาร
น.ส.บัวบูชา บางข่า
0 2218 3515
0 2215 3629

เลขานุการผู้บริหาร

น.ส.บัวบูชา บางข่า 0 2218 3515 0 2215 3629 Buabucha.B@chula.ac.th,
buabie.buabucha@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.จำเรียง เฮงเจริญ 0 2218 3532 0 2218 3522 chumrien@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสิริลักษณ์ ยอดแสง 0 2218 3520 0 2218 3504 siriluk_t@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

น.ส.สำรวย สุนประชา 0 2218 3532 0 2218 3522 sumrouy.s@chula.ac.th
งานสารบรรณ
นายเสรี พงษ์ขวาน้อย
0 2218 3531
0 2218 3522
งานการเจ้าหน้าที่
น.ส.ชนิสรณ์ ชมเชย
0 2218 3527
0 2218 3522
งานประชาสัมพันธ์
น.ส.อรพันธ์ จันทร์ใหม่
0 2218 3506
0 2218 3522
งานประชุม
น.ส.กนิษฐา พรมทอง
0 2218 3506
0 2218 3522
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายช.กิติ์พิชญ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
0 2218 3530
0 2218 3522

กลุ่มภารกิจคลัง พัสดุและงบประมาณ

น.ส.จำเรียง เฮงเจริญ 0 2218 3532 0 2218 3522 chumrein.h@chula.ac.th
งานการเงิน
น.ส.ปาริชาต สิขิวัฒน์
0 2218 3521
0 2218 3522
งานบัญชี
น.ส.สุธาสินี นากขาว
0 2218 3521
0 2218 3522
งานพัสดุ
นางรุ่งอรุณ กรอกกลาง
0 2218 3523
0 2218 3522
งานงบประมาณ
น.ส.อุรศา อุปราโภ
0 2218 3533
0 2218 3522

หัวหน้ากลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ

นางนันทวัน ปิดทอง 0 2218 3520 0 2218 3529 nuntawan_grad@hotmail.com
งานวิทยานิพนธ์
นายกรัณย์กร กำแพงทอง
0 2218 3529
0 2218 3529
งานวิทยานิพนธ์
นายชีวิน ตินนังวัฒนะ
0 2218 3529
0 2218 3529
งานหลักสูตร
น.ส.กนิฐกา คงคะชา
0 2218 3500
0 2218 3529
งานประกันคุณภาพ
น.ส.โสลัดดา ชัชวาลวิจิตร
0 2218 3500
0 2218 3529

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา

นางอภิชนา ชิตณรงค์ 0 2218 3528 0 2218 3504 apichana.t@chula.ac.th
งานรับสมัครเข้าศึกษา
น.ส.นวลเพ็ญ คงเพชรศักดิ์
0 2218 3505
0 2218 3504
งานทุน
นางกิ่งแก้ว อุยามโฆษ
0 2218 3502-3
0 2218 3504
งานบริการการศึกษา
นางรำพึง ทองมณี
0 2218 3505
0 2218 3504

หัวหน้ากลุ่มภารกิจหลักสูตรสหสาขาวิชา

นางจีรภัทร์ กำแพงทอง 0 2218 3528 0 2218 3504 jerapat.K@chula.ac.th
งานประสานงานหลักสูตร
น.ส.อรวรรณ มัทธวสูตร
0 2218 3525
0 2218 3504

จุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

เจ้าหน้าที่ประจำ ณ จุดบริการเบ็ดเสร็จ 0 2218 3501,
0 2218 3516,
0 2218 3526,
กด 601 การเงิน,
กด 602 รับสมัครและทุน,
กด 603 วิทยานิพนธ์,
กด 604 Internatioanal Corner,
กด 605 หลักสูตรสหสาขาวิชา,
กด 606 สารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร
grad@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล 0 2218 7423-4 0 2251 2354
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นายเฉลิมพล ตังควณิชพงศ์
0 2218 3113
0 2251 2354
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
น.ส.ชฎารัตน์ เสียงดัง
02 218 3114
0 2251 2354

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ 0 2218 3215-6 0 2218 3216 cduangka@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร (ภาษไทย)
น.ส.นาตยา ชูจินดา
0 2218 3215-6
0 2218 3216
เจ้าหน้าประจำที่หลักสูตร (นานาชาติ)
นายสุวัฒน์ ศิริกุล
0 2218 3215-6
0 2218 3216
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.พรรณทิวา จันทร์สกุล
0 2218 3215-6
0 2218 3216

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ)

รศ.ดร.เอกวัลย์ ลือพร้อมชัย 0 2218 4162 0 2219 1761 Ekawan.L@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นางภมรรัตน์ ไวยฉาย
0 2218 4162-64
0 2219 1761
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นางวลัญญา ศิริวงศ์
0 2218 4162-64
0 2219 1761

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล

รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร 0 2218 5394 0 2255 0780 pramot.s@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.โสภิต สร้อยสอดศรี
0 2218 3964
0 2218 3964

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาเกาหลีศึกษา(นานาชาติ)

รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร 0 2218 6244 0 2218 6244 buddhagarn.r@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.นงลักษณ์ บุญเทียม
0 2218 3960
0 2218 3960

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

ศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 0 2256 3618 0 2252 5952 nattiyap@gmail.com
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.วีณะกุล ตันติประวรรณ
0 2256 4132 ต่อ 114
0 2252 5952

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 0 2256 4281 ต่อ 1713 mapiwat@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นายภูวดล รูปเล็ก
0 2256 4281 ต่อ 1713
0 2256 4281 ต่อ 1713

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์
และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา 0 2218 5436 0 2218 5418 teerapong.b@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.สุวารี รักษ์ทิพย์
0 2218 7661-2
0 2218 7661-2

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ 0 2218 6929 etmchula@yahoo.com
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.อรพิน ศิริวงศิลป์
0 2218 3112
0 2218 3112

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์

ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 0 2218 8899 pthunyak@yahoo.com,
dentbiomatsc@gmail.com
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นางสาวสุรีรัตน์ เครือสุวรรณ
0 2218 9015

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน 0 2218 7636 tipchula@yahoo.com
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นางณัฐกมล ฤกษ์เรืองฤทธิ์
0 2657 6334-6 กด 109
0 2657 6335 ต่อ 107
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.ศิรวดี ชูเชิด
0 2657 6334-6 กด 0
0 2657 6335 ต่อ 107

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ 0 2218 7327 nualnoi.t@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.อรวรรณ สุขเกษม
0 2218 7327
0 2215 5523

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ(นานาชาติ)

รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ 0 2218 4658 0 2218 4658 pnattama@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.สิรินทร์นุช เที่ยงสัตย์
0 2218 4658
0 2218 4660

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา

รศ.ภญ.ดร.สุรีย์ เจียรณ์มงคล 0 2256 4481 กด 0 0 2251 1965 ต่อ 3004 sureejmk@yahoo.com
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.วราภรณ์ มีศาสตร์
0 2256 4481 ต่อ 3004
0 2251 1965 ต่อ 3004

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชายุโรปศึกษา(นานาชาติ)

ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ 0 2218 3924-5 0 2218 3907 maeus@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.จิราภรณ์ ชูรัตน์
0 2218 3924-5
0 2218 3907
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.ธีรดา วรบัณฑูร
0 2218 3924-5
0 2218 3907

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี(นานาชาติ)

รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข 0 2218 4231 0 2218 4231 vudhichai.p@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.สุลัดดา ประชันกลาง
0 2218 4231
0 2218 4231

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาสรีรวิทยา

รศ.ภก.ดร.ธงชัย สุขเศวต 0 2252 7854 ต่อ 2823 thongchai.s@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่
นางจันทร์เพ็ญ คติวงศ์ธาดา
0 2252 7854 ต่อ 2823
0 2252 7854 ต่อ 2823

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน(นานาชาติ)

รศ.ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช 0 2218 6132 eds2023.cu@gmail.com
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นายวิวัฒน์ เลิศวิไลศักดิ์
0 2218 3518

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา(นานาชาติ)

รศ.ดร.มนธิรา ราโท 0 2218 3104-5 Montira.R@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นางสาวเพียงพนอ เปลี่ยนดวง
0 2218 3104-5
0 2218 3105
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.พรนภิศ อยู่เนียม
0 2218 3104-5
0 2218 3105

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ 02 218 7666 02 218 7667 Tassanee.C@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.จันทร์เลขา ภู่ทองคำ
02 218 7666
02 218 7667
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
น.ส.เกศกนก สุดปราง
02 218 7666
02 218 7667

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ

ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี 0 2218 6475 chatpan.c@chula.ac.th
เลขานุการหลักสูตรฯ
อ.ดร.กัลยา สุนทรวงศ์สกุล
0 2218 8220
ปรับปรุงล่าสุด: 18 กรกฎาคม, 2019 - 09:23