ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ

ที่ทำงาน: 
0 2218 6475
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการหลักสูตรฯ
ชื่อ-นามสกุล: 
อ.ดร.กัลยา สุนทรวงศ์สกุล
ที่ทำงาน: 
0 2218 8220