ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

ที่ทำงาน: 
0 2218 6929
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.อรพิน ศิริวงศิลป์
ที่ทำงาน: 
0 2218 3112
โทรสาร: 
0 2218 3781