ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ที่ทำงาน: 
0 2218 3215-6
โทรสาร: 
0 2218 3784
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร (ภาษไทย)
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.นาตยา ชูจินดา
ที่ทำงาน: 
0 2218 3215
โทรสาร: 
0 2218 3784
อีเมล: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าประจำที่หลักสูตร (นานาชาติ)
ชื่อ-นามสกุล: 
นายสุวัฒน์ ศิริกุล
ที่ทำงาน: 
0 2218 3783
โทรสาร: 
0 2218 3784
อีเมล: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.พรรณทิวา จันทร์สกุล
ที่ทำงาน: 
0 2218 3786
โทรสาร: 
0 2218 3784
อีเมล: