ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ที่ทำงาน: 
0 2218 7423-4
โทรสาร: 
0 2251 2354
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
นายเฉลิมพล ตังควณิชพงศ์
ที่ทำงาน: 
0 2218 7423-4
โทรสาร: 
0 2251 2354
อีเมล: