รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา

ตำแหน่ง: 

ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์
และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์

ที่ทำงาน: 
0 2218 5436
โทรสาร: 
0 2218 5418
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.สุวารี รักษ์ทิพย์
ที่ทำงาน: 
0 2218 7661-2
โทรสาร: 
0 2218 7661-2
อีเมล: