รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

ที่ทำงาน: 
0 2218 7327
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.อรวรรณ สุขเกษม
ที่ทำงาน: 
0 2218 7327
โทรสาร: 
0 2215 5523
อีเมล: