รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล

ที่ทำงาน: 
0 2218 5394
โทรสาร: 
0 2255 0780
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.โสภิต สร้อยสอดศรี
ที่ทำงาน: 
0 2218 3964
โทรสาร: 
0 2218 3964
อีเมล: