รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี(นานาชาติ)

ที่ทำงาน: 
0 2218 4231
โทรสาร: 
0 2218 4231
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.สุลัดดา ประชันกลาง
ที่ทำงาน: 
0 2218 4231
โทรสาร: 
0 2218 4231
อีเมล: