รศ.ดร.เอกวัลย์ ลือพร้อมชัย

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ)

ที่ทำงาน: 
0 2218 4162
โทรสาร: 
0 2219 1761
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
นางภมรรัตน์ ไวยฉาย
ที่ทำงาน: 
0 2218 4162-64
โทรสาร: 
0 2219 1761
อีเมล: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
นางวลัญญา ศิริวงศ์
ที่ทำงาน: 
0 2218 4162-64
โทรสาร: 
0 2219 1761
อีเมล: