ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

ที่ทำงาน: 
0 2657 6334
โทรสาร: 
0 2657 6334
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
นางจีรภัทร์ กำแพงทอง
ที่ทำงาน: 
0 2657 6334
โทรสาร: 
0 2657 6334
อีเมล: