ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

ที่ทำงาน: 
0 2218 7636
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
นางณัฐกมล ฤกษ์เรืองฤทธิ์
ที่ทำงาน: 
0 2657 6334-6 กด 109
โทรสาร: 
0 2657 6335 ต่อ 107
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.ศิรวดี ชูเชิด
ที่ทำงาน: 
0 2657 6334-6 กด 0
โทรสาร: 
0 2657 6335 ต่อ 107
อีเมล: