ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์

ที่ทำงาน: 
0 2218 8899
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวสุรีรัตน์ เครือสุวรรณ
ที่ทำงาน: 
0 2218 9015