ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ที่ทำงาน: 
0 2256 4281 ต่อ 1713
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
นายภูวดล รูปเล็ก
ที่ทำงาน: 
0 2256 4281 ต่อ 1713
โทรสาร: 
0 2256 4281 ต่อ 1713
อีเมล: