ศ.พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

ที่ทำงาน: 
0 2256 3618
โทรสาร: 
0 2252 5952
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.วีณะกุล ตันติประวรรณ
ที่ทำงาน: 
0 2256 4132 ต่อ 114
โทรสาร: 
0 2252 5952
อีเมล: