ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 81053-4 81105 winai.hsc@gmail.com
ตำแหน่งชื่อ-นามสกุลที่ทำงานโทรสารอีเมล
เลขานุการผู้อำนวยการ
นางสาวธัญพิชญ์ฌา หวังนุช
81053-4 ต่อ 219
81105

รองผู้อำนวยการศูนย์

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ 81053-4 ต่อ 221 81105 vanida.n@chula.ac.th

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

นางสาวสุลิดา หวังจิ 81053-4 ต่อ 227 81105 sulidaw@hotmail.com

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายมนัส สืบสันติกุล 81053-4 ต่อ 107 81105 manat.hsc@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวมนฤดี เข็มทำ 81053-4 ต่อ 220 81105 monrudee.hsc@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช 81053-4 ต่อ 207 81105 mathurada.hsc@gmail.com

งานสารบรรณ

นางสาวชีรีน นิภารัตน์ 81053-4 ต่อ 201 81105 shereen.hsc@gmail.com

งานบุคคล

นางสาวบุษราคัม หมื่นทอง 81053-4 ต่อ 203 81105 busarakam.hsc@gmail.com

งานวิรัชกิจ

นางสาวจัสมิน มณี 81053-4 ต่อ 217 81105 jasmine.hsc@gmail.com

งานนโยบายและแผน

นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช 81053-4 ต่อ 207 81105 mathurada.hsc@gmail.com

งานการบัญชี

นางสาวนัซวา ปาทาน 81053-4 ต่อ 230 84190 naswa.hsc@gmail.com

งานการเงิน

นางสาววิพาพร วันหวัง 81053-4 ต่อ 226 84190 wiphaporn.hsc@gmail.com

งานพัสดุ

นางสาวซัลวา เต็งหิรัญ 81053-4 ต่อ 229 84190 salwa.hsc@gmail.com

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวราณี สมันตรัฐ 81053-4 ต่อ 224 81105 ranee2.hsc@gmail.com

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนรฤทธิ์ ฮูเซ็น 81053-4 ต่อ 202 81105 norarit.hsc@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ 81053-4 ต่อ 113 81104 acharee.hsc@gmail.com

งานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชญา เพชรเจริญ 81053-4 ต่อ 115 81104 patchaya.hsc@gmail.com

งานบริการวิชาการและวิจัย

นางสาวมาริสา มารแพ้ 81053-4 ต่อ 310 84192 mmarisa.hsc@gmail.com

งานบริการหน่วยงานภายนอก

นางชัชรัช ขมิ้นทอง 022144401 022144403 chatcharach.hsc@gmail.com