ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 81053-4 81105 winai.hsc@gmail.com
ตำแหน่งชื่อ-นามสกุลที่ทำงานโทรสารอีเมล
เลขานุการผู้อำนวยการ
นางสาวธัญพิชญ์ฌา หวังนุช
81053-4 ต่อ 219
81105

รองผู้อำนวยการศูนย์

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ 81053-4 ต่อ 221 81105 vanida.n@chula.ac.th

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

- 81053-4 ต่อ 227 81105

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายมนัส สืบสันติกุล 81053-4 ต่อ 107 81105 manat.hsc@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวมนฤดี เข็มทำ 81053-4 ต่อ 220 81105 monrudee.hsc@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช 81053-4 ต่อ 207 81105 mathurada.hsc@gmail.com

งานสารบรรณ

นางสาวชีรีน นิภารัตน์ 81053-4 ต่อ 201 81105 shereen.hsc@gmail.com

งานบุคคล

นางสาวนูรุมา จูและ 81053-4 ต่อ 203 81105 nuruma.hsc@gmail.com

งานวิรัชกิจ

นางสาวจัสมิน มณี 81053-4 ต่อ 217 81105 jasmine.hsc@gmail.com

งานนโยบายและแผน

นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช 81053-4 ต่อ 207 81105 mathurada.hsc@gmail.com

งานการบัญชี

นางสาววิภาพร วันหวัง 81053-4 ต่อ 230 81105 wiphaporn.hsc@gmail.com

งานการเงิน

นางสาวรดา นิมา 81053-4 ต่อ 226 81105 rada.hsc@gmail.com

งานพัสดุ

นางสาวอรุณี เพ็ชร์วัฒนา 81053-4 ต่อ 238 84190 arunee.hsc@gmail.com

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวราณี สมันตรัฐ 81053-4 ต่อ 224 81105 ranee.s@g.chula.edu

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์

นายนรฤทธิ์ ฮูเซ็น 81053-4 ต่อ 202 81105 norarit.hsc@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ 81053-4 ต่อ 113 81104 acharee.hsc@gmail.com

งานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี 81053-4 ต่อ 115 81104 uarna.hsc@gmail.com

งานบริการวิชาการและวิจัย

นางสาวซูไนนี มาหะมะ 81053-4 ต่อ 402 81105 sunainee.hsc@gmail.com

งานบริการหน่วยงานภายนอก

นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ 81053-4 ต่อ106 81104 arnat.hsc@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 21 มิถุนายน, 2018 - 15:24