สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80156, 80340,
80341
80177 http://www.hrm.chula.ac.th hr@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

. 80151-2 80177

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.นุษรา ปานกรด 80150, 80161 80177 pnusara@chula.ac.th

เลขานุการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.กัญจน์ณิชา เดี่ยวตระกูลภา 80151 80177 kanchanicha.D@chula.ac.th

หัวหน้าบริหารงานกลาง

น.ส.คณิตา เพ็งผอม 80156 80177 kanita.p@chula.ac.th

บริหารงานกลาง

น.ส.วาณี ทองอ่อน 80156 80177 wanee.th@chula.ac.th

ธุรการ สำนักฯ / พัสดุ / จัดซื้อ

นายพงศธร เอมศรีกุล 80152 80177 pongsatorn.p@chula.ac.th

ธุรการ สำนักฯ / LessPaper

นางสุมาลัย มนัส 80341 80177 sumalai.m@chula.ac.th

ธุรการ สำนักฯ / งานสแกนลายนิ้วมือ /
สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ / บันทึกระบบฝึกอบรม
และสัมมนาฝ่ายพัฒนาระบบฯ สบม./เบิก-จ่าย
วัสดุสำนักงานฝ่ายบุคคลฯ

น.ส.ประนอม จิตรมงคล 80340 80177 pranom.j@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

น.ส.อภิรดี จริยารังษีโรจน์ 80185 80159 Apiradee.J@chula.ac.th

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

น.ส.อรทัย อู๋สมบูรณ์ 80342 80159 Ornphai.Au@chula.ac.th

ธุรการ กลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์

น.ส.กนกพรรณ ทรัพย์เกิด 80353 80159 kanokphan.s@chula.ac.th

พนักงานสถานที่

นางปัทมา วงพินิจ 80354 80159 pattama.W@chula.ac.th

พนักงานสถานที่

นายพสิษฐ์วสุ ม่วงประเสริฐ 80356 80159 pasitvasa.m@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจฐานข้อมูลบุคคล

นางธัญญารัตน์ ชุณหไชยพันธุ์ 80195 80189 tanyaratt.c@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงานฐานข้อมูลบุคคล

น.ส.เสาวนีย์ รุจิฤกษ์ 80194 80189 suavnee.r@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงานฐานข้อมูลบุคคล

นายชัยรัตน์ มาจุฬา 80343 80189 chairat.m@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงานฐานข้อมูลบุคคล

น.ส.เบญจมาศ ผลสวัสดิ์ 80344 80189 benjamas.p@chula.ac.th

ทำบัตรข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานมหาวิทยาลัย/
หนังสือรับรอง

น.ส.วราลักษณ์ ลิ่วลักษณ์ 80155 80189 lwaralux2517@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์

น.ส.ณัฐชลีวรรณ วงศ์ธีรนาถ 80147 80159 nutchaleewan.w@chula.ac.th

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

น.ส.อัจฉรา เพ่งเล็งผล 80355 80159 atchara.pe@chula.ac.th

งานหน่วยลาศึกษาฝึกอบรม,
การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

น.ส.ศิริรักษ์ เฉลิมธเนศพงศ์, น.ส.พรพิศุทธิ์ เล้าบัณฑิต 80157,
81147
80159 siriruk.c@chula.ac.th,
pornsisut.l@chula.ac.th

งานหน่วยลาศึกษาฝึกอบรม,
การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

นายณัฐพล พงศ์พิโรดม 80350 80159 nutthaphon.p@chula.ac.th

เครื่องราชอิสริยาภรณ์/ บำเหน็จบำนาญ /
กบข.

นางจุฑารัตน์ เสริมกุลเชื้อ 80148 80159 jutarat.s@chula.ac.th

บำเหน็จบำนาญ, บำเหน็จรายเดือน/ กบข.

น.ส.ญาณิน ชัยทิพย์ 80183 80159 yupa.w@chula.ac.th

เครื่องราชอิสริยาภรณ์/ บำเหน็จบำนาญ /
กบข./ เข็มทองคำ

นายกฤษณะ ใจลึก 80356 80159 kridsana.j@chula.ac.th

งานจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล /
บำเหน็จบำนาจ / กสจ.

นางวิภาภรณ์ รักธรรมหรรษา 80352 80159 wipaporn.ri@chula.ac.th

งานจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล /
บำเหน็จบำนาจ

นางศุภานัน พวงบุตร 80162 80159 supanan.p@chula.ac.th

งานเงินเดือนข้าราชการ

นายศิริชัย ไตรสาคร 80351 80159 sirichai.tr@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์และ
บุคลากรสัมพันธ์

น.ส.สุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ์ 80180 surivassa36@yahoo.com

งานประกันสังคม, การลา
พนักงานมหาวิทยาลัย

น.ส.พนิตา แลโสภา 80196 panita.l@chula.ac.th

สวัสดิการเงินกู้

น.ส.สจี จิตรเสนอ 80348 80180 sagee.j@chula.ac.th

ผู้ช่วยผู้จัดการหอพักวิทยนิเวศน์/จุฬานิเวศน์/
จุฬานิวาส

นายบุญเลิศ บุญสิน 83010, 83015 boonlert.boon@hotmail.com

ดูแลหอพัก วิทยนิเวศน์ /
จุฬานิเวศน์ / จุฬานิวาส

นายพงษ์ธร ศะศิงาม 80347 pongtorn0354@hotmail.com

สวัสดิการเงินกู้

นายปรีชา นวลขลิบ 80163 80180 preecha.nu@chula.ac.th

โครงการประกันชีวิตแบบกลุ่ม

น.ส.พิมาย ชาวบางงาม 80181 80180 pimai.c@chula.ac.th

กลุ่มสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

น.ส.มณฑา พิทักษ์ 80365 80180 Monta.P@chula.ac.th

ธุรการ สวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

น.ส.รุ่งรัตน์ วราภิรมย์ 80346 80180 rungrat.w@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

น.ส.อรอุมา ด้วงแก้ว 80349 80180 onuma.d@chula.ac.th

คนสวน กลุ่มภารกิจสวัสดิการฯ

นายบุญยัง เกตุอุไร 83010, 83015 boonyoung.k@chula.ac.th

พนักงานสถานที่

นายเทพ โพธิ์ทองคำ 83010,83015 thep.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจเลขานุการกิจ บริหารงานบุคคล

น.ส.ณภัสสร มณีวงศ์ 80377 80191 napassorn.m@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจเลขานุการกิจ บริหารงานบุคคล

น.ส.กมลภัทร เครือคุณาลัย 80160 80191 kamolphat.k@chula.ac.th

งานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

นายชัชชม ทัพชุมพล 80182 80191 Chatchom.T@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการอัตรากำลัง
งานบรรจุและพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย /
พนักงานวิสามัญ

น.ส.ณัฑยา พานิชย์ แย้มน้อยใหญ่ 80179 80191 nattaya.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการเส้นทางความก้าวหน้า
งานกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

น.ส.วิลาสินี บุญทวี 80149 80159 Vilasinee.B@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการเส้นทางความก้าวหน้า
งานกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

น.ส.มนชวันพัฒน์ เผือกทิม 80149 80159 siripen.p@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล

นางสาวปิยมาลย์ บุตรแขก 80158 80191-2 piyamarn.b@chula.ac.th

ธุรการ ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล

นางนิภาพร แสงเดือนฉาย 80359 80191-2 nipaporn.sa@chula.ac.th

ธุรการ ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล

น.ส.เพ็ญศรี โกทะโน 80154 80191-2 pensri.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

น.ส.เพรียวจันทร์ เพ็งแจ่มศรี 80360 80191-2 kornkanok.pe@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจสรรหาและคัดเลือก

น.ส.ฐาปนี ตันติปัญญากุล 80188 80191-2 thapanee.t@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจสรรหาและคัดเลือก

น.ส.วิริยา เงินชูกลิ่น 80188 80191 wiriya.n@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจสรรหาและคัดเลือก

น.ส.ปรมาภรณ์ เนียมกุลรักษ์ 80188 80192 paramaporn.n@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจสรรหาและคัดเลือก

น.ส.วราภรณ์ ศิริโท 80188 80192 waraporn.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.ศิรินภา บุญปกครอง 80260 80259 sirinapa.b@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.รุจยา พรวรรณนะชัย 80260 80259

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.สนธยา ชื่นภิรมย์ 80260 80259 sontaya.c@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2

น.ส.สุจินดา กิจบุตราวัฒน์ 80259 80191 suchinda.k@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2

. 80259 80191 1@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2

น.ส.ธนิดา มัชฌิมา 80259 80191 sujanya.m@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2

นายสถาพร จุ้ยจำรัส 80259 80191 sataporn.j@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3

น.ส.มยุรี เนาว์นิเวศ 80260 80160 mayuree.n@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3

น.ส.ศุภิสรา พวงโลก 80160 80191-2 Supisara.P@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3

น.ส.ณัฐญ์นิษฐา ไชยรัตน์ 80369 80191-2 natthida.c@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3

นายเรืองชุณห์ เล้าบัณฑิต 80380 80191-2 ruengchun.l@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจสื่อสารด้านทรัพยากรมนุษย์

น.ส.พฤษภา ยังยืนยง 80370 Prudsapa.y@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

นางสุกัญญา ศรีจิตร 80263 80166 sukanya.so@chula.ac.th

พนักงานสถานที่

นางระเบียบ ล้อมวงษ์ 80379 80166 rabaeb.l@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหาร

นายทรงชัย ธรรมาภิมุขกุล 80187 80166 songchai.t@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหาร

นางสาวปวิตรา สุขมาก 80186 80166 training@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการฝึกอบรม

นายคมสัน เลาห์กมล 80371 80166 komsan.l@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการฝึกอบรม

นางสาวสิริพร ลิ้มอุทัยทิพย์ 80372 80166 siripron.l@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการฝึกอบรม

นางสมพร ช่วยจังหรีด 80167 80166 somporn.c@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการฝึกอบรม

นางนิรมล สุวรรณาศรัย 80374 80166 niramol.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการฝึกอบรม

นางสุคนทา ยุวพรหม 80378 80166 sukhontha.y@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล

นายสัณห์ฐิติ สารโพธิ์คา 80165 80166 santhiti.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล

. 80375 80166 training@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการฝึกอบรม

น.ส.กนกนภัส สายเนตร 80166 kanoknaphat.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการฝึกอบรม

น.ส.ศศิมุกด์ โชคชัย 80166 training@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 23 กันยายน, 2020 - 10:34