สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80151,
80152
80177 http://www.hrm.chula.ac.th hr@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

-- 80150 80177 patchareeya.b@chula.ac.th

ธุรการสำนักฯ / การเงิน /
งบประมาณ / จัดหาพัสดุ

น.ส.อัมพร สุนอ่ำ 80151 80177 amporn.s@chula.ac.th

ธุรการสำนักฯ / การเงิน /
งบประมาณ / จัดหาพัสดุ

นายพงศธร เอมศรีกุล 80152 80177 pongsatorn.p@chula.ac.th

ธุรการสำนักฯ / การเงิน /
งบประมาณ / จัดหาพัสดุ

นางสุมาลัย มนัส 80152 80177 sumalai.m@chula.ac.th

ที่ปรึกษาสำนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

-- 80151-2 80177

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

น.ส.นุษรา ปานกรด 80185 80159 pnusara@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ข้าราชการและลูกจ้าง

น.ส.ณัฐชลีวรรณ วงศ์ธีรนาถ 80147 80159 nutchaleewan.w@chula.ac.th

งานกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น, ให้โอน,
ลาออกข้าราชการ,จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ

น.ส.มนชวันพัฒน์ เผือกทิม 80149 80159 siripen.p@chula.ac.th

งานเงินเดือนข้าราชการ

-- 80182 80159

งานเงินเดือนข้าราชการ

นายศิริชัย ไตรสาคร 80182 80159 sirichai.tr@chula.ac.th

งานลูกจ้างประจำเงินงบ
ประมาณแผ่นดิน, เงินนอก
งบประมาณแผ่นดิน

น.ส.สนธยา ชื่นภิรมย์ 80156 80159 sontaya.c@chula.ac.th

งานหน่วยลาศึกษาฝึกอบรม,
การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ,
หนังสือเดืนทาง-วีซ่า

นายณัฐพล พงศ์พิโรดม 80157 80159 nutthaphon.p@chula.ac.th

งานหน่วยลาศึกษาฝึกอบรม,
การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ,
หนังสือเดืนทาง-วีซ่า

น.ส.ศิริรักษ์ เฉลิมธเนศพงศ์ 80157 80159 siriruk.c@chula.ac.th

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

น.ส.อัจฉรา เพ่งเล็งผล 80162 80159 atchara.pe@chula.ac.th

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/งานบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
และลูกจ้าง/ กบข.

นางจุฑารัตน์ เสริมกุลเชื้อ 80148 80159 jutarat.s@chula.ac.th

งานบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
และลูกจ้าง/ กบข.

น.ส.ญาณิน ชัยทิพย์ 80183 80159 yupa.w@chula.ac.th

งานจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
และจ่ายตรงบำเหน็จบำนาจ
บำเหน็จบำนาญ, กสจ.

นางวิภาภรณ์ รักธรรมหรรษา 80162 80159 wipaporn.ri@chula.ac.th

งานจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
และจ่ายตรงบำเหน็จบำนาจ
บำเหน็จบำนาญ, กสจ.

นางศุภานัน พวงบุตร 80162,
80148
80159 supanan.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย

-- 80158 80191

งานสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย

น.ส.วิริยา เงินชูกลิ่น 80188 80191 wiriya.n@chula.ac.th

งานสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย

น.ส.ปรมาภรณ์ เนียมกุลรักษ์ 80160 80188 paramaporn.n@chula.ac.th

งานสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย

น.ส.วราภรณ์ ศิริโท 80188 80191 waraporn.s@chula.ac.th

งานสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย

น.ส.ฐาปนี ตันติปัญญากุล 80188 80191 thapanee.t@chula.ac.th

งานบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย,
การทำสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย,
การประเมินผลการปฏิบัติงาน,
การพ้นสภาพพนักงาน
มหาวิทยาลัย / พนักงาน
วิสามัญ

น.ส.ณัฑยา พานิชย์ แย้มน้อยใหญ่ 80191 80191 nattaya.p@chula.ac.th

งานบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย,
การทำสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย,
การประเมินผลการปฏิบัติงาน,
การพ้นสภาพพนักงาน
มหาวิทยาลัย / พนักงาน
วิสามัญ

น.ส.ศิรินภา บุญปกครอง 80191 80191 sirinapa.b@chula.ac.th

งานบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย,
การทำสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย,
การประเมินผลการปฏิบัติงาน,
การพ้นสภาพพนักงาน
มหาวิทยาลัย / พนักงาน
วิสามัญ

น.ส.ธนิดา มัชฌิมา 80191 80191 sujanya.m@chula.ac.th

งานบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย,
การทำสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย,
การประเมินผลการปฏิบัติงาน,
การพ้นสภาพพนักงาน
มหาวิทยาลัย / พนักงาน
วิสามัญ

น.ส.มยุรี เนาว์นิเวศ 80160 80191 mayuree.n@chula.ac.th

งานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

น.ส.ณภัสสร มณีวงศ์ 80160 80191 napassorn.m@chula.ac.th

งานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

น.ส.กมลภัทร เครือคุณาลัย 80160 80191 kamolphat.k@chula.ac.th

งานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

น.ส.เพ็ญศรี โกทะโน 80154 80191 pensri.k@chula.ac.th

งานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

น.ส.ณฐดา เพ็งแจ่มศรี 80154 80191

งานประกันสังคม, การลา
พนักงานมหาวิทยาลัย

น.ส.พนิตา แลโสภา 80160 80191 panita.l@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสิทธิ
ประโยชน์และบุคลากร
สัมพันธ์

... 80196,
80163
80180

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

น.ส.สุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ์ 80196 80180 surivassa36@yahoo.com

โครงการประกันชีวิตแบบกลุ่ม

น.ส.พิมาย ชาวบางงาม 80181 80180 pimai.c@chula.ac.th

สวัสดิการเงินกู้

น.ส.สจี จิตรเสนอ 80163 80180 sagee.j@chula.ac.th

สวัสดิการเงินกู้

นายปรีชา นวลขลิบ 80163 80180

ผู้จัดการวิทยนิเวศน์/จุฬานิเวศน์/
จุฬานิวาส

นายบุญเลิศ บุญสิน 83010, 83015 boonlert.boon@hotmail.com

ผู้ดูแลจุฬานิเวศน์ /
วิทยนิเวศน์ / จุฬานิวาส

นายพงษ์ธร ศะศิงาม 80163 80180 pongtorn0354@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ฐานข้อมูลบุคคล

นางธัญญารัตน์ ชุณหไชยพันธุ์ 80195 80189 tanyaratt.c@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

น.ส.เสาวนีย์ รุจิฤกษ์ 80194 80189 suavnee.r@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

นายชัยรัตน์ มาจุฬา 80194 80189 chairat.m@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

น.ส.เบญจมาศ ผลสวัสดิ์ 80194 80189 benjamas.p@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

นายกฤฑภาส ว่องประเสริฐ 80194 80189 buraphak.w@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

น.ส.สุจินดา กิจบุตราวัฒน์ 80179 80189 suchinda.k@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

น.ส.ณัฐธิดา ไชยรัตน์ 80179 80189 natthida.c@chula.ac.th

ทำบัตรข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานมหาวิทยาลัย/
หนังสือรับรอง

น.ส.วราลักษณ์ ลิ่วลักษณ์ 80155 80159 lwaralux2517@hotmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
ระบบงานบุคคล

นางสาวปิยมาลย์ บุตรแขก 80158, 80260 80191-2 piyamarn.b@chula.ac.th

ธุรการ ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล

นางนิภาพร แสงเดือนฉาย 80259 nipaporn.sa@chula.ac.th

งานบำเหน็จบำนาญข้าราชการ,บำเหน็จตกทอด

น.ส.อรทัย อู๋สมบูรณ์ 80196 80159

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
วิเคราะห์อัตรากำลัง
โครงสร้างและค่างาน

--

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสมรรถนะ
ค่านิยมระบบประเมินผลบุคลากร

...

--

--

หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร

นายสัณห์ฐิติ สารโพธิ์คา 80263 80166 santhiti.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

นายทรงชัย ธรรมาภิมุขกุล 80187 80166 songchai.t@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

นางสุกัญญา ศรีจิตร 80263 80166 sukanya.so@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นางสาวสิริพร ลิ้มอุทัยทิพย์ 80167 80166 siripron.l@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นางสมพร ช่วยจังหรีด 80167 80166 somporn.c@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นางนิรมล สุวรรณาศรัย 80186 80166 niramol.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นายคมสัน เลาห์กมล 80187 80166 komsan.l@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นางสาวปวิตรา สุขมาก 80187 80166

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นางสุคนทา ยุวพรหม 80186 80166 sukhontha.y@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นายแสนคม นิยม 80186 80166 sankorm.n@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 5 พฤศจิกายน, 2018 - 11:14