สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80151,
80152
80177 http://www.hrm.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก

นายบัญชา สุขแสงชู 80150 80177 bancha.s@chula.ac.th

ธุรการสำนักฯ / การเงิน /
งบประมาณ / จัดหาพัสดุ

น.ส.อัมพร สุนอ่ำ 80151 80177 amporn.s@chula.ac.th

ธุรการสำนักฯ / การเงิน /
งบประมาณ / จัดหาพัสดุ

นายพงศธร เอมศรีกุล 80152 80177 pongsatorn.p@chula.ac.th

ที่ปรึกษาสำนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

นายบัญชา สุขแสงชู 80150 80177 bancha.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานบุคคล

น.ส.นุษรา ปานกรด 80185 80159 pnusara@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ข้าราชการและลูกจ้าง

น.ส.ณัฐชลีวรรณ วงศ์ธีรนาถ 80147 80159 nutchaleewan.w@chula.ac.th

งานกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น, ให้โอน,
ลาออกข้าราชการ, ปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

น.ส.มนชวันพัฒน์ เผือกทิม 80149 80159 siripen.p@chula.ac.th

งานเงินเดือนข้าราชการ

นางวิภาภรณ์ รักธรรมหรรษา 80182 80159 wipaporn.r@chula.ac.th

งานเงินเดือนข้าราชการ

นายศิริชัย ไตรสาคร 80182 80159 sirichai.tr@chula.ac.th

งานเงินเดือนข้าราชการ

น.ส.สุณีย์ จันทวงศ์ 80182 80159 sunee.j@chula.ac.th

งานลูกจ้างประจำเงินงบ
ประมาณแผ่นดิน, เงินนอก
งบประมาณแผ่นดิน

น.ส.สนธยา ชื่นภิรมย์ 80156 80159 sontaya.c@chula.ac.th

งานหน่วยลาศึกษาฝึกอบรม,
การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ,
หนังสือเดืนทาง-วีซ่า

นางชนกนภา พูนรัตน์ 80157 80159 praparpon.p@chula.ac.th

งานหน่วยลาศึกษาฝึกอบรม,
การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ,
หนังสือเดืนทาง-วีซ่า

น.ส.อัจฉรา เพ่งเล็งผล 80157 80159 atchara.pe@chula.ac.th

งานหน่วยลาศึกษาฝึกอบรม,
การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ,
หนังสือเดืนทาง-วีซ่า

นางนิภาพร แสงเดือนฉาย 80157 50159 nipaporn.sa@chula.ac.th

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

น.ส.พิมพ์ใจ นาชะ 80162 80159 pimjai.n@chula.ac.th

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางจุฑารัตน์ เสริมกุลเชื้อ 80148 80159 jutarat.s@chula.ac.th

งานบำเหน็จ, บำนาญข้าราชการ
และลูกจ้าง, กบข.

นางจุฑารัตน์ เสริมกุลเชื้อ 80148 80159 jutarat.s@chula.ac.th

งานบำเหน็จ, บำนาญข้าราชการ
และลูกจ้าง, กบข.

น.ส.ญาณิน ชัยทิพย์ 80183 80159 yupa.w@chula.ac.th

งานจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
และจ่ายตรงบำเหน็จบำนาจ
บำเหน็จบำนาญ, กสจ.

นางปราณี ศรีอมรรัตน์ 80162 80159 pranee.si@chula.ac.th

งานจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
และจ่ายตรงบำเหน็จบำนาจ
บำเหน็จบำนาญ, กสจ.

นางศุภานัน พวงบุตร 80162,
80148
80159 supanan.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย

น.ส.ปิยมาลย์ บุตรแขก 80158 80191 piyamarn.b@chula.ac.th

งานสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย

น.ส.วันวิสาข์ อิ่มคุ้ม 80188 80191 wanwisa.e@chula.ac.th

งานสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย

น.ส.วราภรณ์ ศิริโท 80188 80191 waraporn.s@chula.ac.th

งานสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย

น.ส.ฐาปนี ตันติปัญญากุล 80188 80191 thapanee.t@chula.ac.th

งานบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย,
การทำสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย,
การประเมินผลการปฏิบัติงาน,
การพ้นสภาพพนักงาน
มหาวิทยาลัย / พนักงาน
วิสามัญ

น.ส.ณัฑยา พานิชย์ แย้มน้อยใหญ่ 80191 80191 nattaya.p@chula.ac.th

งานบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย,
การทำสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย,
การประเมินผลการปฏิบัติงาน,
การพ้นสภาพพนักงาน
มหาวิทยาลัย / พนักงาน
วิสามัญ

น.ส.ศิรินภา บุญปกครอง 80191 80191 sirinapa.b@chula.ac.th

งานบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย,
การทำสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย,
การประเมินผลการปฏิบัติงาน,
การพ้นสภาพพนักงาน
มหาวิทยาลัย / พนักงาน
วิสามัญ

น.ส.ธนิดา มัชฌิมา 80191 80191 sujanya.m@chula.ac.th

งานบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย,
การทำสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย,
การประเมินผลการปฏิบัติงาน,
การพ้นสภาพพนักงาน
มหาวิทยาลัย / พนักงาน
วิสามัญ

น.ส.มยุรี เนาว์นิเวศ 80160 80191 mayuree.n@chula.ac.th

งานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

น.ส.ณภัสสร มณีวงศ์ 80160 80191 napassorn.m@chula.ac.th

งานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

น.ส.กมลภัทร เครือคุณาลัย 80160 80191 kamolphat.k@chula.ac.th

งานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

น.ส.เพ็ญศรี โกทะโน 80154 80191 pensri.k@chula.ac.th

งานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

น.ส.ณฐดา เพ็งแจ่มศรี 80154 80191

งานประกันสังคม, การลา
พนักงานมหาวิทยาลัย

น.ส.พนิตา แลโสภา 80154 80191 panita.l@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสิทธิ
ประโยชน์และบุคลากร
สัมพันธ์

... 80196,
80163
80180

โครงการประกันชีวิตแบบกลุ่ม

น.ส.พิมาย ชาวบางงาม 80181 80180 pimai.c@chula.ac.th

โครงการประกันชีวิตแบบกลุ่ม

น.ส.วราลักษณ์ ลิ่วลักษณ์ 80181 80180 lwaralux2517@hotmail.com

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

น.ส.สุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ์ 80196 80180 surivassa36@yahoo.com

สวัสดิการเงินกู้

นายปรีชา นวลขลิบ 80163 80180

สวัสดิการเงินกู้

น.ส.สจี จิตรเสนอ 80163 80180 sagee.j@chula.ac.th

ผู้จัดการวิทยนิเวศน์

นายกฤษมนัส พรสาธิต 83010-12 83010-12 krimanup@yahoo.com

ผู้ดูแลจุฬานิเวศน์ /
วิทยนิเวศน์ / จุฬานิวาส

นายพงษ์ธร ศะศิงาม 80163 80180 pongtorn0354@hotmail.com

ผู้ดูแลจุฬานิเวศน์ /
วิทยนิเวศน์ / จุฬานิวาส

นายปรีชา นวลขลิบ 80163 80180

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ฐานข้อมูลบุคคล

นางธัญญารัตน์ ชุณหไชยพันธุ์ 80195 80189 tanyaratt.c@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

น.ส.เสาวนีย์ รุจิฤกษ์ 80194 80189 suavnee.r@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

นายชัยรัตน์ มาจุฬา 80194 80189 chairat.m@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

น.ส.เบญจมาศ ผลสวัสดิ์ 80194 80189 benjamas.p@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

นายบูรณ์ภาคย์ ว่องประเสริฐ 80194 80189 buraphak.w@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

น.ส.สุจินดา กิจบุตราวัฒน์ 80179 80189 suchinda.k@chula.ac.th

งานเบิกจ่าย และงาน
ฐานข้อมูลบุคคล

น.ส.ณัฐธิดา ไชยรัตน์ 80179 80189 natthida.c@chula.ac.th

ทำบัตรข้าราชการ, ลูกจ้าง,
พนักงานมหาวิทยาลัย/
หนังสือรับรอง

นางสุมาลัย มนัส 80155 80159 sumalai.m@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
ระบบงานบุคคล

ดร.ษิรดา อังกสิทธิ์ 80260 80192 Sirada.a@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
วิเคราะห์อัตรากำลัง
โครงสร้างและค่างาน

น.ส.วราภรณ์ สกุลนิยมพร 80192 80192 varaporn.s@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสมรรถนะ
ค่านิยมระบบประเมินผลบุคลากร

...

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

นายคณัสพิสิษฐ์ เตียสกุล 80165 80166 wandee.t@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร

นายสัณห์ฐิติ สารโพธิ์คา 80263 80166 santhiti.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

นายทรงชัย ธรรมาภิมุขกุล 80187 80166 songchai.t@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นางสุกัญญา ศรีจิตร 80263 80166 sukanya.so@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นางสาวสิริพร ลิ้มอุทัยทิพย์ 80167 80166 siripron.l@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นางสมพร ช่วยจังหรีด 80167 80166 somporn.c@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นางนิรมล สุวรรณาศรัย 80186 80166 niramol.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นายคมสัน เลาห์กมล 80187 80166 komsan.l@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นายเฉลิมพล คำศรี 80186 80166 chaloemphon.k@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นางสุคนทา ยุวพรหม 80186 80166 sukhontha.y@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการฝึกอบรม

นายแสนคม นิยม 80186 80166 sankorm.n@chula.ac.th