น.ส.คณิตา เพ็งผอม

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากิจกรรมธุรการ บริหารส่วนกลาง สำนักฯ
ดูแล งบประมาณฯ / พัสดุ / สแกนลายนิ้วมือ /
สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

ที่ทำงาน: 
80151, 80156
โทรสาร: 
80177
อีเมล: