น.ส.ณภัสสร มณีวงศ์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจเลขานุการกิจ บริหารงานบุคคล

ที่ทำงาน: 
80377
โทรสาร: 
80191
อีเมล: