น.ส.ณัฐญ์นิษฐา ไชยรัตน์

ตำแหน่ง: 

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3

ที่ทำงาน: 
80369
โทรสาร: 
80191-2
อีเมล: