น.ส.ณัฑยา พานิชย์ แย้มน้อยใหญ่

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการอัตรากำลัง
งานบรรจุและพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย /
พนักงานวิสามัญ

ที่ทำงาน: 
80179
โทรสาร: 
80191
อีเมล: