น.ส.ประนอม จิตรมงคล

ตำแหน่ง: 

กิจกรรมธุรการสำนักฯ / งานสแกนลายนิ้วมือ /
สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ / บันทึกระบบฝึกอบรม
และสัมมนาฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล สบม.

ที่ทำงาน: 
80340
โทรสาร: 
80177
อีเมล: