.

ตำแหน่ง: 

ที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ทำงาน: 
80151-2
โทรสาร: 
80177