น.ส.มยุรี เนาว์นิเวศ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3

ที่ทำงาน: 
80260
โทรสาร: 
80160
อีเมล: