น.ส.รุจยา พรวรรณนะชัย

ตำแหน่ง: 

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ทำงาน: 
80260
โทรสาร: 
80259