นายบุญยัง เกตุอุไร

ตำแหน่ง: 

คนสวน กลุ่มภารกิจสวัสดิการฯ

ที่ทำงาน: 
83010, 83015
อีเมล: