นายพสิษฐ์วสุ ม่วงประเสริฐ

ตำแหน่ง: 

พนักงานสถานที่

ที่ทำงาน: 
80356
โทรสาร: 
80159
อีเมล: