นายสถาพร จุ้ยจำรัส

ตำแหน่ง: 

กลุ่มภารกิจที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2

ที่ทำงาน: 
80259
โทรสาร: 
80191
อีเมล: