ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการศูนย์

รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร 83957 02-219-2251 Sutha.k@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการศูนย์

อ.ดร.เจิดศักดิ์ ไชยคุนา 83954 02-219-2251 Jirdsak.t@eng.chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.เอกวัล ลือพร้อมชัย 84165 02-219-1761 Ekawan.L@chula.ac.th

หน่วยวิจัยหลักการจัดการสารเคมี

น.ส.วลัยพร มุขสุวรรณ 84251 02-219-2250 mooksuwan@gmail.com

ผู้จัดการ

น.ส.นวลจันทร์ ธัญโชติกานต์ 83958 02-219-2251 nuanjun.t@gmail.com

งานการเงิน

นางศิริลักษณ์ โพธิ์เกตุ 83952 02-219-2251 siriluk.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพนารัตน์ ทองปน 83953 02-219-2251 Panarat.C@chula.ac.th

สำนักงานหลักสูตร

นางวลัญญา ศิริวงศ์ 84162 02-219-1761 walanya.k@chula.ac.th

ห้องปฏิบัติการ

น.ส.ฉันทนา อินทิม 84168 02-219-1761 chantana.in@hotmail.com

ห้องสมุด

น.ส.เสาวรส หมอนสุภาพ 84167 02-219-1761 saowaros.m@chula.ac.th

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายรณรงค์ ศิริรัตนกูล 84164 02-219-1761 ronnaronq.s@chula.ac.th

โครงการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.นิภาพร กุลสุข 83962 02-219-2251 nipaporm.ku@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 10 พฤษภาคม, 2018 - 15:13