รศ.ดร.เอกวัล ลือพร้อมชัย

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่ทำงาน: 
84165
โทรสาร: 
02-219-1761
อีเมล: