สถาบันเอเชียศึกษา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87464,
87465
02-2551124,
87464
http://www.ias.chula.ac.th ias@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ 87460 02-255-1124 Nualnoi.T@chula.ac.th

เลขานุการ

นางจิระภา สุขเรือนสุวรรณ 87464 02-255-1124 Jirapa.s@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ลูวิส 87463 02-255-1124 Sukanda.L@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว 87461 02-255-1124 S_phokaew@yahoo.com

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 87469 02-255-1124 Pavika.P@chula.ac.th

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย

ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล 87415, 87462 02-218-7419 nthabchumpon@gmail.com

ศูนย์จีนศึกษา

ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล 87417 02-2551760 vmahatdhanobol@yahoo.com

ศูนย์แม่โขงศึกษา

นายอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ 87468 02-218-7459 Ukrist.P@chula.ac.th

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม

ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ 87435 02-218-7436 Sunait.C@chula.ac.th

ศูนย์มุสลิมศึกษา

ดร. ศราวุฒิ อารีย์ 87412 02-255-1124 tfarida@hotmail.com

ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา

อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธ์ุ 87466 02-255-1124 jirayudh.s@chula.ac.th

ศูนย์ญี่ปุ่น-อาเซียนศึกษา

ดร.ทรายแก้ว ทิพากร 87467 022551124 Saikaew.T@chula.ac.th

ศูนย์โลกสัมพันธ์

นางกนกพรรณ อยู่ชา 87466 02-255-1124 kanokphan.u@chula.ac.th

ศูนย์สื่อสารและเผยแพร่วิชาการ

นางจรุณี หลักทอง 87409 02-255-1124 Charuneel.L@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสิรินุช อังกินันทน์ 87465 02-255-1124 Sirinuch.A@chula.ac.th

หน.งานบริหารและธุรการ

นางอรุโณทัย ศุภเลิศมงคลชัย 87465 02-255-1124 Arunothai.S@chula.ac.th

หน.งานคลังและพัสดุ

น.ส.ดลฤดี ใต้เวชศาสตร์ 87464 02-255-1124 Dolrudee.T@chula.ac.th

หน.งานวิจัยและวิชาการ

นางจรุณี หลักทอง 87409 02-255-1124 Charunee.L@chula.ac.th

ห้องธุรการ

นางจิระภา สุขเรือนสุวรรณ 87464 02-255-1124 Jirapa.s@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤษภาคม, 2018 - 10:25