สถาบันเอเชียศึกษา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87464,
87465
02-2551124,
87464
http://www.ias.chula.ac.th ias@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ 87460 02-255-1124 Nualnoi.T@chula.ac.th

เลขานุการ

นางจิระภา สุขเรือนสุวรรณ 87464 02-255-1124 Jirapa.s@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

นายอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ 87468 02-255-1124 Ukrist.P@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ 87463 02-255-1124 Klairung.A@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 87469 02-255-1124 Pavika.P@chula.ac.th

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย

ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช 87415, 87462 02-218-7419 Supang.C@chula.ac.th

ศูนย์จีนศึกษา

ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล 87417 02-2551760 vmahatdhanobol@yahoo.com

ศูนย์แม่โขงศึกษา

นายอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ 87461 02-218-7459 Ukrist.P@chula.ac.th

ศูนย์มุสลิมศึกษา

รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ 87412 02-218-7412 Sunait.C@chula.ac.th

ศูนย์โลกสัมพันธ์

ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ 87466 02-255-1124 Khien.T@chula.ac.th

ศูนย์โสตทัศนวัสดุ

นายภัคพงศ์ แสงสร้อย 87467 02-255-1124 Pakong.S@chula.ac.th

โครงการสิ่งพิมพ์

นายสุธีย์ บุญลา 87411 02-255-1124 kddd-001@hotmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสิรินุช อังกินันทน์ 87465 02-255-1124 Sirinuch.A@chula.ac.th

หน.งานบริหารและธุรการ

นางอรุโณทัย ศุภเลิศมงคลชัย 87465 02-255-1124 Arunothai.S@chula.ac.th

หน.งานคลังและพัสดุ

น.ส.ดลฤดี ใต้เวชศาสตร์ 87464 02-255-1124 Dolrudee.T@chula.ac.th

หน.งานวิจัยและวิชาการ

นางจรุณี หลักทอง 87463 02-255-1124 Charunee.L@chula.ac.th

ห้องเอเชียคอร์เนอร์

น.ส.ธิติกานต์ พิชยศรแผลง 87463 02-255-1124 soruplang@hotmail.com

ห้องธุรการ

นางจิระภา สุขเรือนสุวรรณ 87464 02-255-1124 Jirapa.s@chula.ac.th