ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสถาบัน

รศ.ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์ 88050 0-253-3543 nnataya@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบัน

ผศ.ดร.ณัฏฐา ทองจุล 88073 0-253-3543 nuttha.t@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบัน

ผศ.ดร.อภิชาติ กาญจนทัต 88078 0-253-3543 i_am_top@hotmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางวราลักษณ์ ชมโคกกรวด 88051 0-253-3543 vraluck.c@chula.ac.th

งานธุรการและบุคคล

นางวัจนารัตน์ สิงคิบุตร 88052 0-253-3543 watchanarat.s@chula.ac.th

งานบัญชี

นางสมศรี จงจรูญหิรัณย์ 88053 0-253-3543 somsri.g@chula.ac.th

งานการเงิน

นายปิยะ พิทยาวัฒน์ 88056 0-253-3543 piya.p@chula.ac.th

งานพัสดุ

ว่าง 88055 0-253-3543

งานนโยบายและแผน

นางไลลา ศิลาทอง 88062 0-253-3543 laila_2549@hotmail.com

งานบริการวิชาการและวิจัย

น.ส.กฤตภรณ์ เอี่ยมสมบูรณ์ 88061 0-253-3543 yuii.k@hotmail.com