ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสถาบัน

รศ.ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์ 88050 02-2188069 nnataya@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบัน

รศ.ดร.ณัฏฐา ทองจุล 88073 02-2188069 nuttha.t@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบัน

รศ.ดร.อภิชาติ กาญจนทัต 88078 02-2188069 i_am_top@hotmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางวราลักษณ์ ชมโคกกรวด 88051 02-2188069 vraluck.c@chula.ac.th

งานธุรการและบุคคล

นายปิยะ พิทยาวัฒน ์ 88052 02-2188069 piya.p@chula.ac.th

งานบัญชี

นางสมศรี จงจรูญหิรัณย์ 88053 02-2188069 somsri.g@chula.ac.th

งานการเงิน

นายปิยะ พิทยาวัฒน์ 88056 02-2188069 piya.p@chula.ac.th

งานพัสดุ

นางสาวกุสุมา พาจร 88055 02-2188069 kusuma.p@chula.ac.th

งานนโยบายและแผน

นางไลลา ศิลาทอง 88062 02-2188069 laila_2549@hotmail.com

งานบริการวิชาการและวิจัย

น.ส.กฤตภรณ์ เอี่ยมสมบูรณ์ 88061 02-2188069 yuii.k@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 22 มิถุนายน, 2018 - 10:58