สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
(ฝ่ายกิจการต่างประเทศ) 83331, 83332, 83334, 83335
(ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ) 83932, 83933
(ฝ่ายบริการนิสิตและบุคคลากรต่างประเทศ One-Stop Service) 83333
0-2216-1299
83934
http://www.inter.chula.ac.th
http://www.chula.ac.th/chulaglobal
int.off@chula.ac.th
chulaglobal@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก

น.ส.ศุกลิน วนาเกษมสันต์ 83332 02-216-1299 sukalin.w@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

... 83101 02-216-1299

รองผู้อำนวยการ

น.ส.ชลาทิพ ชัยนาม 83332 02-216-1299 chalathip.j@chula.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางชุติมน ศิริวิทยรัตน์ 83332 02-216-1299 chutimon.sr@chula.ac.th

งานอาคันตุกะสัมพันธ์

น.ส.ชญาดา บินหะซัน 83334 02-216-1299 chayada.b@chula.ac.th

งานอาคันตุกะสัมพันธ์

นายกุลวัฒน์ ปุณทริกโกทก 83334 02-216-1299 kulawat.p@chula.ac.th

งานเครือข่ายต่างประเทศ

น.ส.มีณาพัทธ์ กริชทองพันธุ์ 83331 02-216-1299 meenapat.k@chula.ac.th

งานเครือข่ายต่างประเทศ

น.ส.ณิชารีย์ ผ่องแผ้ว 83331 02-216-1299 nisharee.p@chula.ac.th

งานสัญญาความร่วมมือ

น.ส.ผกาวรรณ อินโอชานนท์ 83334 02-216-1299 pagawan.i@chula.ac.th

งานฐานข้อมูล

น.ส.นภมณฑ์ เจียมสุข 83335 02-216-1299 noppamon.c@chula.ac.th

งานนิสิตและบุคลากรต่างชาติ (Inbound)

น.ส.รัญชนา รุ่งเรือง 83335 02-216-1299 rachana.r@chula.ac.th

งานนิสิตและบุคลากรต่างชาติ (Outbound)

น.ส.ณัฐสิรินทร์ สัจจวงษ์ 83335 02-216-1299 natsirin.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ

...

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

น.ส.นพภาภรณ์ ชิตพันธนาการ 83932 83934 noppaporn.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายธัชกฤต มาตยะขันธ์ 83932 83934 tatchakrit.m@chula.ac.th

งานบริการนิสิตและบุคลากรชาวต่างประเทศ (One-Stop Service)

นางณัฏฐกานต์ ปัตตะพงศ์ 83333 83110 nattakarn.pa@chula.ac.th

งานบริการนิสิตและบุคลากรชาวต่างประเทศ (One-Stop Service)

นายจิรวัฒน์ อรรคจันทร์ 83333 83110 jirawat.a@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ผกามาศ ชิตสุข 83100 02-216-1299 pagamat.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่การเงิน

... 83932 83934

เจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส.ธนาพร พลดงนอก 83933 83934 thanaporn.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บุคคล

นางธนวดี พรหมจาด 83933 83934 thanawadee.pr@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ธุรการ

... 83331 02-216-1299

พนักงานสถานที่

นายรังสรรค์ ตั้งธรรมรักษ์ 83100 02-216-1299
ปรับปรุงล่าสุด: 9 มกราคม, 2019 - 16:16