ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก

น.ส.ศุกลิน วนาเกษมสันต์ 83332 02-216-1299 sukalin.w@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

นางณัฏฐกานต์ ปัตตะพงศ์ 83101 02-216-1299 nattakarn.pa@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

น.ส.ชลาทิพ ชัยนาม 83121 02-216-1299 chalathip.j@chula.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางชุติมน ศิริวิทยรัตน์ 83122 02-216-1299 chutimon.sr@chula.ac.th

งานอาคันตุกะสัมพันธ์

นายกุลวัฒน์ ปุณทริกโกทก 83334 02-216-1299 kulawat.p@chula.ac.th

งานอาคันตุกะสัมพันธ์

... 83334 02-216-1299

งานเครือข่ายต่างประเทศ

น.ส.มีณาพัทธ์ กริชทองพันธุ์ 83331 02-216-1299 meenapat.k@chula.ac.th

งานเครือข่ายต่างประเทศ

น.ส.ณิชารีย์ ผ่องแผ้ว 83120 02-216-1299 nisharee.p@chula.ac.th

งานสัญญาความร่วมมือ

น.ส.ชญาดา บินหะซัน 83124 02-216-1299 chayada.b@chula.ac.th

งานฐานข้อมูล

น.ส.นภมณฑ์ เจียมสุข 83123 02-216-1299 noppamon.c@chula.ac.th

งานนิสิตและบุคลากรต่างชาติ (Inbound)

น.ส.รัญชนา รุ่งเรือง 83335 02-216-1299 rachana.r@chula.ac.th

งานนิสิตและบุคลากรต่างชาติ (Outbound)

น.ส.ณัฐสิรินทร์ สัจจวงษ์ 83166 02-216-1299 natsirin.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ

...

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

น.ส.นพภาภรณ์ ชิตพันธนาการ 83127 83934 noppaporn.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายธัชกฤต มาตยะขันธ์ 83932 83934 tatchakrit.m@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

น.ส.วัลลภา วิศิษฎ์ธรรมศรี 83129 83110 wanlapa.wi@chula.ac.th

งานบริการนิสิตและบุคลากรชาวต่างประเทศ (One-Stop Service)

นายดิษพล ศิวะรัตนธำรงค์ 83125 02-216-1299 dispol.s@chula.ac.th

งานบริการนิสิตและบุคลากรชาวต่างประเทศ (One-Stop Service)

นายไตรทิพย์ ศิริเรือง 83125 02-216-1299 traitip.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ผกามาศ ชิตสุข 83100 02-216-1299 pagamat.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.พจนีย์ เขียวน้อย 83128 83934 potjanee.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส.ธนาพร พลดงนอก 83933 83934 thanaporn.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บุคคล

นางธนวดี พรหมจาด 83126 83934 thanawadee.pr@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.อุ้ม นาคสอน 83130 02-216-1299 oum.n@chula.ac.th

พนักงานสถานที่

นายรังสรรค์ ตั้งธรรมรักษ์ 83100 02-216-1299
ปรับปรุงล่าสุด: 2 พฤษภาคม, 2019 - 15:06