ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ

นางสาวชนาธิป สันติวงษ์ 83119 02-216-1299 chanathip.su@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติ

น.ส.ศุกลิน วนาเกษมสันต์ 83332 02-216-1299 sukalin.w@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ

ดร.ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ 83135 02-216-1299 pattharaporn.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติและพันธกิจสากล

Ms. Michiko Yoshida 83111 02-216-1299 michiko.y@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจหลักสูตรระดับปริญญา
ฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติ

น.ส.ชลาทิพ ชัยนาม 83121 02-216-1299 chalathip.j@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจหลักสูตรที่ไม่ใช่ระดับปริญญา
ฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติ

นางณัฏฐกานต์ ปัตตะพงศ์ 83101 02-216-1299 nattakarn.pa@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิธีการนานาชาติและ
การให้บริการสนับสนุนข้อมูลด้านกิจการต่างประเทศ

นายกุลวัฒน์ ปุณทริกโกทก 83334 02-216-1299 kulawat.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

นายกิตติธัช ออไอศูรย์ 83122 02-216-1299 kittituch.o@chula.ac.th

งานนิสิตแลกเปลี่ยน (Inbound)

น.ส.ฟ้าใส วิศรุตวณิช 83335 02-216-1299 fasai.w@chula.ac.th

งานนิสิตแลกเปลี่ยน (Outbound)

นายดิษพล ศิวะรัตนธำรงค์ 83125 02-216-1299 dispol.s@chula.ac.th

งานบริหารทุนต่างประเทศ

นายไตรทิพย์ ศิริเรือง 83125 02-216-1299 traitip.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายธัชกฤต มาตยะขันธ์ 83932 83934 tatchakrit.m@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยฯ

...

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยฯ

...

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติฯ

นางสาวอภิสรา ทองพ่อค้า 83120 83934 apisara.t@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติฯ

นางสาวณิสาชล เด่นประภา 83134 nisachon.d@chula.ac.th

งานอาคันตุกะสัมพันธ์

นายณัฐพงศ์ ปรีสิทธิ์ 83129 02-216-1299 nattapong.pr@chula.ac.th

งานสัญญาความร่วมมือ

... 02-216-1299

งานฐานข้อมูล

น.ส.นภมณฑ์ เจียมสุข 83123 02-216-1299 noppamon.c@chula.ac.th

งานวีซ่า

นางสาวพรรณทิพย์ มะสาธานัง 83127 02-216-1299 visa_oia@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.อุ้ม นาคสอน 83130 02-216-1299 oum.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บุคคล

นางสาวฐิติพร พุ่มรัตนา 83126 83934 tithiporn.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส.ธนาพร พลดงนอก 83933 83934 thanaporn.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.พจนีย์ เขียวน้อย 83128 83934 potjanee.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ผกามาศ ชิตสุข 83100 02-216-1299 pagamat.c@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 27 สิงหาคม, 2020 - 10:08