สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83331
83932-3 (ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ)
0-2216-1299
83934 (ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ)
http://www.inter.chula.ac.th
http://www.chula.ac.th/chulaglobal
int.off@chula.ac.th
chulaglobal@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนัก

นางแก้วใจ นาคสกุล 83101 0-2216-1299 int.off@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ผกามาศ ชิตสุข 83100 0-2216-1299 pagamat.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ณัฏฐ์ชุภา มั่นคง 83932-3 83934 sirikorn.m@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส.ธนาพร พลดงนอก 83932-3 83934 thanaporn.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บุคคล

นางธนวดี พรหมจาด 83932-3 83934 thanawadee.pr@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.ศิริพร แก้วถาวร 83331 0-2216-1299 siriporn.ka@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

นางสาวเพ็ญศรี แสงวงศ์วาณิชย์ 83101 02 216 1299 pensri@cbs.chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

น.ส.ชลาทิพ ชัยนาม 83332 0-2216-1299 chalathip.j@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

น.ส.ศุกลิน วนาเกษมสันต์ 83332 0-2216-1299 sukalin.w@chula.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางชุติมน ศิริวิทยรัตน์ 83332 0-2216-1299 chutimon.sr@chula.ac.th

งานอาคันตุกะสัมพันธ์

น.ส.ชญาดา บินหะซัน 83334 0-2216-1299 chayada.b@chula.ac.th

งานอาคันตุกะสัมพันธ์

นายกุลวัฒน์ ปุณทริกโกทก 83334 0-2216-1299 kulawat.p@chula.ac.th

งานนิสิตและบุคลากรต่างชาติ (Inbound)

น.ส.สุณิสา เจริญนา 83335 0-2216-1299 sunisa.ch@chula.ac.th

งานเครือข่ายต่างประเทศ

น.ส.มีณาพัทธ์ กริชทองพันธุ์ 83331 0-2216-1299 meenapat.k@chula.ac.th

งานเครือข่ายต่างประเทศ

น.ส.ณิชารีย์ ผ่องแผ้ว 83331 0-2216-1299 nisharee.p@chula.ac.th

งานสัญญาความร่วมมือ

น.ส.ผกาวรรณ อินโอชานนท์ 83334 0-2216-1299 pagawan.i@chula.ac.th

งานฐานข้อมูล

น.ส.นภมณฑ์ เจียมสุข 83335 0-2216-1299 noppamon.c@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ

...

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

...

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายธัชกฤต มาตยะขันธ์ 83932-3 83934 tatchakrit.n@chula.ac.th

งานนิสิตและบุคลากรต่างชาติ (Outbound)

นางสาวณัฐสิรินทร์ สัจจวงษ์ 83335 02 216 1299 natsirin.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ (One Stop Service)

นางณัฏฐกานต์ ปัตตะพงศ์ 83333 83333 nattakarn.pa@chula.ac.th

งานบริการนิสิตและอาจารย์ต่างชาติ

นายจิรวัฒน์ อรรคจันทร์ 83333 83333 jirawat.a@chula.ac.th

งานบริการนิสิตและอาจารย์ต่างชาติ

น.ส.ชณาพัฒ เอกวัฒน์ 83110 83333 chanapat.e@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 28 พฤษภาคม, 2018 - 10:18