น.ส.พจนีย์ เขียวน้อย

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ทำงาน: 
83128
โทรสาร: 
83934
อีเมล: