นางสาววิภาดา ณรงค์โยธิกุล

ตำแหน่ง: 

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส(ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ)

ที่ทำงาน: 
02-218-3807
โทรสาร: 
02-218-3344