นางสาวศศิภา ประสาร

ตำแหน่ง: 

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส(เจ้าหน้าที่สายตรวจสอบที่ 6)

ที่ทำงาน: 
02-218-3808
โทรสาร: 
02-218-3344