ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการ ผู้อำนวยการ

ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ 84180 84181 mongkol.T@chula.ac.th

เลขานุการ

นางวรสา อยู่เมือง 84195-7 ต่อ 111 84181 vorasa_jee@hotmail.com

นิติกร

นายมงคล แก้วมหา 84195-7 84181 mongkol.k@chula.ac.th

สิทธิบัตร

นายบัญชา วงศ์ณัฐภัทร 84195-7 84181 bancha.v@chula.ac.th

งานพัฒนาธุรกิจ

นายปรีดา โฆษิตพาณิชย์ 84195-7 84181 preeda.k@hotmail.com

งานพัฒนาธุรกิจ

นางสาวสิริรัตน์ เพ็ญศฺริกุล 84195-7 84181 sirirat.pkl@gmail.com

งานพัฒนาธุรกิจ

นายธัชชัย หงส์ยั่งยืน 84195-7 84181 h.tatchai@gmail.com

งานบัญชี

นางสาวยุวดี ชูเพิ่มบุญ 84195-7 ต่อ 104 84181 yuwadeech@hotmail.com

งานการเงิน

นางสาวปริญญา แย้มไตรพัฒน์ 84195-7 84181 yui3494@hotmail.com

งานธุรการ

นางภณวรรณา พรมโต 84195-7 84181 vitamin_2513@hotmail.com