ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล 84195-7 84198 duanhathai.p@chula.ac.th

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล 84195-7 84198 siriporn.d@chula.ac.th

เลขานุการ

นางวรสา อยู่เมือง 84195-7 84198 vorasa_jee@hotmail.com

หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย

นายมงคล แก้วมหา 84195-7 84198 mongkol.k@chula.ac.th

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกิจการพิเศษ

นายปรีดา โฆษิตพาณิชย์ 84195-7 84198 preeda.k@hotmail.com

การเงินและบัญชี

นางสาวปริญญา แย้มไตรพัฒน์ 84195-7 84198 yui3494@hotmail.com

หัวหน้าแผนกธุรการ

นางภณวรรณา พรมโต 84195-7 84198 vitamin_2513@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 19 มิถุนายน, 2018 - 14:28