นายปรีดา โฆษิตพาณิชย์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกิจการพิเศษ

ที่ทำงาน: 
84195-7
โทรสาร: 
84198
อีเมล: