สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83314 83338 http://www.it.chula.ac.th info@it.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชัย โสวรรณวณิชกุล 83338

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวีรเดช เพ็งกระจ่าง 89102 83338 Weeradach.P@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล 83414 83338 Rungroj.K@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์ 83415 83338 Lerdpong.L@Chula.ac.th

ธุรการ

... 83253, 83240 83338