นายวีรเดช เพ็งกระจ่าง

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทำงาน: 
83435
โทรสาร: 
83338
อีเมล: