คณะนิติศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
82017 82018 http://www.law.chula.ac.th/
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ 401,
402
0-2215-3585 Pareena@law.chula.ac.th

เลขานุการคณบดี

นางพรทิพา ทรัพย์โมค 410,
82042
0-2215-3585 porntipa.t@chula.ac.th

เลขานุการคณบดี

นางสาวณัฐภรณ์ ศุภลักษณ์หิรัญ 411,
82043
0-2215-3585 pantron.parrot@gmail.com

รองคณบดี

ผศ.ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 404,315,171 0-2215-3585 wirote.w@chula.ac.th

รองคณบดี

รศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 407,315,185 0-2215-3585 Aua-Aree.E@Chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 405, 135 0-2215-3585 supasit.T@chula.ac.th

รองคณบดี

อ.ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา 409,144 0-2215-3585 Sipim.W@Chula.ac.th

รองคณบดี

รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร 408, 116 0-2215-3585 chachapon.j@chula.ac.th

รองคณบดี

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิลปภิรมย์สุข 406. 104 0-2215-3585 tidaratlawchula@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์ 140 0-2215-3585 b_kansak@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.ณัชพล จิตติรัตน์ 392 0-2215-3585 natchapol.J@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ณัฏฐพร รอดเจริญ 118 0-2215-3585

ผู้ช่วยคณบดี

อ.จุฑาพร ชัยเดชสุริยะ 227 0-2215-3585

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร 173 0-2215-3585 armtung@gmail.com

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพ

ผศ.สุผานิต เกิดสมเกียรติ 403 0-2215-3538 supanit@chula.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานทะเบียนนิสิต

ผศ.อรพินท์ ขจรอำไพสุข 115 oraphinampai@hotmail.com

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา

- 215, 216, 204

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา 520 legalaidcenter@yahoo.com

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาเชียน

ศ.ทัชชมัย ทองอุไร 215, 216

ที่ปรึกษา ศูนย์กฎหมายอาเซียน

ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล 215, 216 82018 tsakda@chula.ac.th

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

นางสาวแพรวพรรณ เตชะโกศล 520 82017 ต่อ 520 regalaidcenter@yahoo.com

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

อ.จุฑาพร ชัยเดชสุริยะ 227 0-2215-3585

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นางศิชล ภูผา 502 82016 Pai_mok_moo@hotmail.com

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิสิตศาสตรบัณฑิต
ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

รศ.มานิตย์ จุมปา 510 82022 manit.j@yahoo.com

รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

อ.ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 509 82020 chattames.p@chula.ac.th

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
(นอกเวลาราชการ)

นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนเจริญ 512 82020 saowalak.o@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 506 82022 Angkanawadee.S@Chula.ac.th

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นางพิริยาภรณ์ คำมอนมาย 508 82022 piriyaporn.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

รศ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 517 82073 k.patanaporn@gmail.com

รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

อ.ดร.สิริกัญญา โฆวิไลกูล 518 82073 sirikanya.k@chula.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

นางสาวกานต์พิชชา ทองกลาง 207 82073 kanpitchar.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ 515 82063

รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 107 82063 psatayanurug@gmail.com

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

นางสาวมูนา เก็นตาสา 516 82063 muna.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.ศารทูล สันติวาสะ 527 82036 santivasa@hotmail.com

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

นางวัชรี พรหมประดิษฐ์ 528 82036 havarodee@gmail.com

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.โชติกา วิทยาวรากุล 507 82022 Chotika.W@Chula.ac.th

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นายบำรุง ถนอมเชื้อ 508 82022

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสุวรรณา ทองพูนกิจ 319 82018 Suwanna.th@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเทพวรา ธนพัฒน์ 317 82018 thepwara.t@chula.ac.th

หัวหน้างานแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

นายพงศ์ธาดา พุฒิแสงจันทร์ 329 82018 phongthada.p@chula.ac.th

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวนันท์นภัส จงจิตเจริญวานิช 206 82018 pr@law.chula.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

นายพงษ์พิษณุ เวปุลานนท์ 330

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (โสตทัศนศึกษา)

นายวรพจ พานิชเจริญ 524

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

นางสาวสายฝน จุมสุวรรณ์ 325 82018 fog_j@hotmail.com

หัวหน้างานบุคคล

นางสาวสายฝน จุมสุวรรณ์ 325 82018 fog_j@hotmail.com

งานสารบรรณและพิธีการ

นางสาวจรรยาวรรณ มากมี 328 82018 janyawan.m@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจระบบกายภาพ

นางสาวศุกร์วดี บุญชุ่ม 320 82018 sukvadee.b@chula.ac.th

หัวหน้างานกายภาพ

นางสาวนารีรัตน์ พุ่มจันทร์ 318 82018 nareerat.ph@chula.ac.th

หัวหน้างานระบบวิศวกรรม

นายพรชัย ถิรชีวิน 327 82018 pornchai.t@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการคลังและพัสดุ

นางฐิติมา สุ่มแสนหาญ 321 82018 sthitima@chula.ac.th

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวโสภิตา เก่งการช่าง 324 82018 sopita.k@chula.ac.th

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวนภาภรณ์ พรหมเมือง 322 82018 nanaporn.p@chula.ac.th

งานพัสดุ

นายวัสวี อัคนิวาส 320 82046

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสุพิชา จิณณวาโส 501 supicha.a@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและวิรัชกิจ

นางสาวกานต์พิชชา ทองกลาง 207 kanpitchar.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจสนับสนุนหลักสูตรปริญญาตรี
และพัฒนานิสิต

นางสาวจุฑามาส เลกากาญจน์ 503 jutamas.l@chula.ac.th

งานทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

นางสาวปรัชญานี ตรียวง 502 Prachyanee.T@chula.ac.th

งานกิจการนิสิต

นายสุริยัน คำสุวรรณ์ 232, 303 Suriyan.k@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการและวิจัย

นางประไพ ปู่จันทร์ 215 82050 nitiresearch@yahoo.com

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

นางสาววรรณิภา แย้มรับบุญ 216 82050 nitiresearch@yahoo.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิทยทรัพยากร

นางสาววรลักษณ์ ทองใบ 307 82080 vorraluk.t@chula.ac.th

บรรณารักษ์

นางสาวภัทรียา ไชยณรงค์ 306 82080 pattariya.c@chula.ac.th

บรรณารักษ์

นางสาวบุษบา โสตรศรีทิพย์ 311 pkaibusaba@gmail.com

งานห้องสมุด (ยืม-คืน)

นางบุษบา ศรีไทย 310
ปรับปรุงล่าสุด: 31 กรกฎาคม, 2020 - 09:30