คณะนิติศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
82017 82018 http://www.law.chula.ac.th/
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ 401,
402
0-2215-3538

เลขานุการคณบดี

นางพรทิพา ทรัพย์โมค 410,
82042
0-2215-3538 porntipa.t@chula.ac.th

เลขานุการคณบดี

น.ส.ณัฐภรณ์ ศุภลักษณ์หิรัญ 411,
82042
0-2215-3538 pantron.parrot@gmail.com

รองคณบดี

ผศ.ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 409,315,171 0-2215-3538

รองคณบดี

ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 407,315,185 0-2215-3538

รองคณบดี

ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 405, 135 0-2215-3538 supasit.T@chula.ac.th

รองคณบดี

อ.ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา 409,144 82018

รองคณบดี

ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร 408, 116 0-2215-3538 chachapon.j@chula.ac.th

รองคณบดี

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิลปภิรมย์สุข 406. 104 0-2215-3538

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี (อ.ดร.กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์) 140 82018

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพ

ผศ.สุผานิต เกิดสมเกียรติ 403 0-2215-3538 supanit@chula.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานทะเบียนนิสิต

ผศ.อรพินท์ ขจรอำไพสุข 115 oraphinampai@hotmail.com

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอาชญากรรม
ทางธุรกิจและการฟอกเงิน

ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส 209 82050 viraphong-boonyobhas@yahoo.com

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา 520 legalaidcenter@yahoo.com

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมาย
และการพัฒนา

รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 204 tithiphan.c@chula.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน

ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล 211 82018 tsakda@chula.ac.th

ศูนย์นโนบายที่ดิน

... 331

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษากฎหมายฝรั่งเศส

อ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 213

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รศ.มานิตย์ จุมปา 510 0-2215-3538

เลขานุการหลักสูตร

... 308

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

อ.ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 506 82022 jointhenewworld@hotmail.com

รองผู้อำนวยการ

อ.ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 506 82022 jointhenewworld@hotmail.com

เลขานุการหลักสูตร

นางวิไลลักษณ์ บุญยัง 508 vilailuck.b@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิสิตศาสตรบัณฑิต
ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

รศ.มานิตย์ จุมปา 510 0-2215-3538 manit.j@yahoo.com

เลขานุการหลักสูตร

น.ส.สุวรรณา มงคลรุ่งเรือง 512 82020 suwannaken@hotmail.com

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

อ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 517 82073 k.patanaporn@gmail.com

รองผู้อำนวยการ

อ.ดร.สิริกัญญา โฆวิไลกูล 518 82073 sirikanya.k@chula.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

น.ส.กานต์พิชชา ศรีแก้ว 207 82073 kanpitchar.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 515 82063 angkanawadee@yahoo.com

รองผู้อำนวยการ

อ.ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ 101 82063 panthip.p@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

อ.คาร์โรล วิลเลียม รอธ 514 82063 william.r@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.ศารทูล สันติวาสะ 527 82036 santivasa@hotmail.com

เลขานุการหลักสูตร

นางวัชรี พรหมประดิษฐ์ 528 82036 havarodee@gmail.com

ผู้อำนวยการหลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 508 0-2215-3538 suphasit.t@chula.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

น.ส.สุกัญญา วงศ์รุ่ง 508 82022 annsu9@hotmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางอารี พรวัฒนะกิจ 319 82018 aee.po@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

นายเทพวรา ธนพัฒน์ 317 82018 thepwara.t@chula.ac.th

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยแผนและงบประมาณ

นายพงศ์ธาดา พุฒิแสงจันทร์ 329 82018 phongthada.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ

นางสุวรรณา ทองพูนกิจ 326 82018 suwanna.th@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

นางพรทิพา ทรัพย์โมค 410 0-2215-3538 porntipa.t@chula.ac.th

หน่วยประชาสัมพันธ์และนิสิตเก่าสัมพันธ์

น.ส.นันท์นภัส จงจิตเจริญวานิช 206 82018 prlawchula@hotmail.com

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

น.ส.สายฝน จุมสุวรรณ์ 325 82018 fog_j@hotmail.com

หน่วยบริหารกายภาพ

น.ส.นารีรัตน์ พุ่มจันทร์ 327 82018 nareerat.ph@chula.ac.th

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ

นางสุวรรณา ทองพูนกิจ 326 82018 suwanna.th@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
การเงินและงบประมาณ

นางฐิติมา สุ่มแสนหาญ 321 82018 sthitima@chula.ac.th

รักษาการหัวหน้าหน่วยการเงิน

น.ส.โสภิตา เก่งการช่าง 324 82018 sopita.k@chula.ac.th

รักษาการหัวหน้าหน่วยบัญชี

น.ส.นภาภรณ์ พรหมเมือง 322 82018 nanaporn.p@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

น.ส.ศุกร์วดี บุญชุ่ม 320 82046 sukvadee.b@chula.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

นายอตินัติ์ วัฒนาบุรานนท์ 330 artinat.w@chula.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

พงษ์พิษณุ เวปุลานนท์ 330

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสุพิชา จิณณวาโส 501 supicha.a@chula.ac.th

กลุ่มงานปริญญาบัณฑิต

น.ส.สุวรรณา มงคลรุ่งเรือง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

น.ส.จุฑามาส เลกากาญจน์ 503 jutamas.l@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผล

...

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

... 308 82016

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

น.ส.สุวรรณา มงคลรุ่งเรือง 512 82020 suwannaken@hotmail.com

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

น.ส.สุกัญญา วงศ์รุ่ง 508 82022 annsu9@hotmail.com

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นางวิไลลักษณ์ บุญยัง 508 82022 vilailuck.b@chula.ac.th

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

น.ส.กานต์พิชชา ศรีแก้ว 207 82073 kanpitchar.s@chula.ac.th

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ

... 516 82063

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

นางวัชรี พรหมประดิษฐ์ 528 82036 havarodee@gmail.com

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

น.ส.สุกัญญา วงศ์รุ่ง 508 82022 annsu9@hotmail.com

กลุ่มงานกิจการนิสิต

นางสมพิศ สุขสม 303,
232
82017 ต่อ 303 sompis.s@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย

นางประไพ ปู่จันทร์ 215 82050 nitiresearch@yahoo.com

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วย
สนับสนุนงานบริการวิชาการและวิจัย

น.ส.วรรณิภา แย้มรับบุญ 216 82050 nitiresearch@yahoo.com

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
กลุ่มงานวิทยบริการและสารสนเทศ

นางจงกล กล้วยแดง 307 82080 chongkol.k@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ

นางณพศุลี สุขการค้า 305 82080 mookdaskk2500@gmail.com

หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.ภัทรียา ไชยณรงค์ 306 82080 pattariya.c@chula.ac.th

หน่วยสนับสนุนงานศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ

น.ส.พิชญาภา ขนทรัพย์ 520 82017 ต่อ 520 pichayapha.k@chula.ac.th

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ

... 501

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

น.ส.แพรวพรรณ เตชะโกศล 520 82017 ต่อ 520 regalaidcenter@yahoo.com
ปรับปรุงล่าสุด: 11 ตุลาคม, 2017 - 16:10