คณะนิติศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
82017 82018 http://www.law.chula.ac.th/
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ 401,
402
0-2215-3538

เลขานุการคณบดี

นางพรทิพา ทรัพย์โมค 410,
82042
0-2215-3538 porntipa.t@chula.ac.th

เลขานุการคณบดี

นางสาวณัฐภรณ์ ศุภลักษณ์หิรัญ 411,
82042
0-2215-3538 pantron.parrot@gmail.com

รองคณบดี

ผศ.ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 409,315,171 0-2215-3538

รองคณบดี

ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 407,315,185 0-2215-3538

รองคณบดี

ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 405, 135 0-2215-3538 supasit.T@chula.ac.th

รองคณบดี

อ.ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา 409,144 82018

รองคณบดี

ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร 408, 116 0-2215-3538 chachapon.j@chula.ac.th

รองคณบดี

อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิลปภิรมย์สุข 406. 104 0-2215-3538

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์ 140 82018

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพ

ผศ.สุผานิต เกิดสมเกียรติ 403 0-2215-3538 supanit@chula.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานทะเบียนนิสิต

ผศ.อรพินท์ ขจรอำไพสุข 115 oraphinampai@hotmail.com

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา

รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 204 tithiphan.c@chula.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา 520 legalaidcenter@yahoo.com

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาเชียน

ศ.ทัชชมัย ทองอุไร 215,
216

ที่ปรึกษา ศูนย์กฎหมายอาเซียน

ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล 211 82018 tsakda@chula.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษากฎหมายฝรั่งเศส

ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 213

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รศ.มานิตย์ จุมปา 510 0-2215-3538

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 506 82022 Angkanawadee.S@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิสิตศาสตรบัณฑิต
ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

รศ.มานิตย์ จุมปา 510 0-2215-3538 manit.j@yahoo.com

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

ผศ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 517 82073 k.patanaporn@gmail.com

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สิริกัญญา โฆวิไลกูล 518 82073 sirikanya.k@chula.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

นางสาวกานต์พิชชา ทองกลาง 207 82073 kanpitchar.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ 515 82063

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.ศารทูล สันติวาสะ 527 82036 santivasa@hotmail.com

เลขานุการหลักสูตร

นางวัชรี พรหมประดิษฐ์ 528 82036 havarodee@gmail.com

ผู้อำนวยการหลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.โชติกา วิทยาวรากุล 507 0-2215-3538 Chotika.W@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสุวรรณา ทองพูนกิจ 319 82018 Suwanna.th@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเทพวรา ธนพัฒน์ 317 82018 thepwara.t@chula.ac.th

หัวหน้างานแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

นายพงศ์ธาดา พุฒิแสงจันทร์ 329 82018 phongthada.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

นางสาวสายฝน จุมสุวรรณ์ 325 82018 saifon@law.chula.ac.th

งานสารบรรณและพิธีการ

นางสาวจรรยาวรรณ มากมี 328 82018 janyawan.m@chula.ac.th

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวนันท์นภัส จงจิตเจริญวานิช 206 82018 prlawchula@gmail.com

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบุคคล

นางสาวสายฝน จุมสุวรรณ์ 325 82018 fog_j@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจระบบกายภาพ

นางสาวศุกร์วดี บุญชุ่ม 320 82018 sukvadee.b@chula.ac.th

หัวหน้างานกายภาพ

นางสาวนารีรัตน์ พุ่มจันทร์ 318 82018 nareerat.ph@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการคลังและพัสดุ

นางฐิติมา สุ่มแสนหาญ 321 82018 sthitima@chula.ac.th

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวโสภิตา เก่งการช่าง 324 82018 sopita.k@chula.ac.th

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวนภาภรณ์ พรหมเมือง 322 82018 nanaporn.p@chula.ac.th

งานพัสดุ

นายวัสวี อัคนิวาส 320 82046

ศูนย์คอมพิวเตอร์

นายอตินัติ์ วัฒนาบุรานนท์ 330 artinat.w@chula.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

นายพงษ์พิษณุ เวปุลานนท์ 330

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสุพิชา จิณณวาโส 501 supicha.a@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
และวิรัชกิจ

นางสาวกานต์พิชชา ทองกลาง 207 kanpitchar.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจสนับสนุนหลักสูตรปริญญาตรี
และพัฒนานิสิต

นางสาวจุฑามาส เลกากาญจน์ 503 jutamas.l@chula.ac.th

งานทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

นางสาวปรัชญานี ตรียวง 502 Prachyanee.T@chula.ac.th

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นางวันทนา เขียวกล่ำ 502 82016

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
(นอกเวลาราชการ)

นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนเจริญ 512 82020 suwannaken@hotmail.com

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นางพิริยาภรณ์ คำมอนมาย 508 82022 piriyaporn.k@chula.ac.th

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

นางสาวกานต์พิชชา ทองกลาง 207 82073 kanpitchar.s@chula.ac.th

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ

นางสาวมูนา เก็นตาสา 516 82063

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

นางวัชรี พรหมประดิษฐ์ 528 82036 havarodee@gmail.com

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นายบำรุง ถนอนเชื้อ 508 82022

งานกิจการนิสิต

นายสุริยัน คำสุวรรณ์ 303,
232
82017 ต่อ 303 Suriyan.k@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการและวิจัย

นางประไพ ปู่จันทร์ 215 82050 nitiresearch@yahoo.com

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

นางสาววรรณิภา แย้มรับบุญ 216 82050 nitiresearch@yahoo.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิทยทรัพยากร

นางสาววรลักษณ์ ทองใบ 307 82080 vorraluk.t@chula.ac.th

งานห้องสมุด

นางสาวภัทรียา ไชยณรงค์ 306 82080 pattariya.c@chula.ac.th

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

นางสาวพิชญาภา ขนทรัพย์ 520 82017 ต่อ 520 pichayapha.k@chula.ac.th

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

นางสาวแพรวพรรณ เตชะโกศล 520 82017 ต่อ 520 regalaidcenter@yahoo.com
ปรับปรุงล่าสุด: 28 มิถุนายน, 2018 - 13:24