นายพงษ์พิษณุ เวปุลานนท์

ตำแหน่ง: 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

ที่ทำงาน: 
330