นายเทพวรา ธนพัฒน์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทำงาน: 
317
โทรสาร: 
82018
อีเมล: