ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี

ที่ทำงาน: 
408, 116
โทรสาร: 
0-2215-3585
อีเมล: