ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

ตำแหน่ง: 

คณบดี

ที่ทำงาน: 
401
402
โทรสาร: 
0-2215-3585
อีเมล: