ผศ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

ที่ทำงาน: 
517
โทรสาร: 
82073
อีเมล: