ผศ.ดร.โชติกา วิทยาวรากุล

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ที่ทำงาน: 
507
โทรสาร: 
82022
อีเมล: