ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล

ตำแหน่ง: 

ที่ปรึกษา ศูนย์กฎหมายอาเซียน

ที่ทำงาน: 
215, 216
โทรสาร: 
82018
อีเมล: