อ.จุฑาพร ชัยเดชสุริยะ

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ที่ทำงาน: 
227
โทรสาร: 
0-2215-3585