อ.ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช

ตำแหน่ง: 

รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

ที่ทำงาน: 
509
โทรสาร: 
82020
อีเมล: